Spółka cywilna w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego

W celu uniknięcia wystąpienia nieprawidłowości skutkującej koniecznością nałożenia korekty finansowej przypominamy, że w odniesieniu do spółki cywilnej oferta w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego jest składana nie przez spółkę, a przez jej wspólników jako wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.

Publiczne otwarcie ofert w czasie epidemii

W związku z obowiązującym stanem epidemii Instytucja Zarządzająca RPO WP informuje, że zgodnie z zaleceniem Urzędu Zamówień Publicznych zasada jawności podczas otwarcia ofert, o której mowa w art. 86 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych będzie spełniona, w przypadku zapewnienia transmisji on-line.

Jak podkreśla UZP – „brak możliwości fizycznej obecności zainteresowanych osób przy otwarciu ofert z jednoczesnym zapewnieniem transmisji online i podaniu uprzedniej informacji o transmisji - nie będzie stanowić naruszenia przepisów ustawy Pzp”.

Zniesienie obowiązku publikacji ogłoszeń dla umów o dofinansowanie podpisanych po 19 listopada 2019 r.

W związku ze zmianą wzoru umowy o dofinansowanie mającą na celu dostosowanie jej zapisów do znowelizowanych Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020, Beneficjenci, którzy podpisali umowy o dofinansowanie po dniu 19 listopada 2019 r. nie mają obowiązku publikacji ogłoszeń na stronie internetowej www.zamowieniarpo.podkarpackie.pl.

Naruszenia ustawy Pzp: dokumenty od podmiotów zagranicznych, obowiązek wpisu do komercyjnego rankingu

  1. Czy określenie różnego katalogu dokumentów potwierdzających brak podstaw wykluczenia z postępowania od podmiotów zagranicznych i krajowych będzie traktowane jako nieprawidłowość?

Żądanie przez zamawiającego różnego katalogu dokumentów potwierdzających brak podstaw wykluczenia z postępowania od podmiotów zagranicznych i krajowych, stanowi naruszenie art. 25 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych.