Zestawienie nieprawidłowości w zakresie udzielania zamówień

Przedstawiamy kolejne zestawienie nieprawidłowości w zakresie udzielania zamówień w trakcie realizacji projektów współfinasowanych ze środków RPO WP na lata 2014 – 2020, które zostały zdiagnozowane przez IZ w wyniku analizy przedkładanej przez Beneficjentów dokumentacji, z prośbą o ich analizę w celu wykluczenia ewentualnych błędów, które mogą wpłynąć na wysokość dofinansowania Państwa projektu.

Nieproporcjonalność warunków udziału w postępowaniu do przedmiotu zamówienia.

Kto powinien złożyć informację z Krajowego Rejestru Karnego?

Zgodnie z brzmieniem art. 24 ust. 1 pkt 14 ustawy Prawo zamówień publicznych, z  postępowania wyklucza się wykonawcę, jeżeli urzędującego członka jego organu zarządzającego lub nadzorczego, wspólnika spółki w spółce jawnej lub partnerskiej albo komplementariusza w spółce komandytowej lub komandytowo-akcyjnej lub prokurenta prawomocnie skazano za przestępstwo, o którym mowa w pkt 13 (art. 24 ust. 1).

Zestawienie naruszeń stwierdzanych w trakcie weryfikacji zamówień udzielonych przez beneficjentów RPO WP oraz zastosowanych korekt finansowych - Oś I Konkurencyjna i innowacyjna gospodarka za okres 01.01 - 30.06.2017

Przekazujemy Państwu zestawienie nieprawidłowości w zakresie udzielania zamówień w trakcie realizacji projektów współfinasowanych ze środków RPO WP na lata 2014 – 2020. W zamyśle Instytucji Zarządzającej RPO WP tego typu zestawienie ma pomóc w uniknięciu błędów przy wyłanianiu wykonawców zamówień zgodnie z Wytycznymi Instytucji Zarządzającej Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 w sprawie udzielania zamówień współfinansowanych ze środków EFRR, w stosunku do których nie stosuje się ustawy Prawo zamówień publicznych (dalej zwane Wytycznymi).

Termin składania ofert w zamówieniach powyżej progów unijnych

Mając na uwadze przepis zawarty w art. 18 pkt 5 lit a ustawy z dnia 22 czerwca 2016 r. o zmianie ustawy - Prawo zamówień publicznych oraz niektórych innych ustaw, IZ RPO WP przypomina, że w postępowaniach o udzielenie zamówienia publicznego, których wartość szacunkowa jest równa lub przekracza kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust.

Zmiana Wytycznych Instytucji Zarządzającej Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 w sprawie udzielania zamówień współfinansowanych ze środków EFRR, w stosunku do których nie stosuje się ustawy Pzp

W dniu 7 marca 2017 r. Zarząd Województwa Podkarpackiego zmienił Wytyczne Instytucji Zarządzającej Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 w sprawie udzielania zamówień współfinansowanych ze środków EFRR, w stosunku do których nie stosuje się ustawy Prawo zamówień publicznych.

Informacja dotycząca przyjęcia projektu zmienionych Wytycznych Instytucji Zarządzającej RPO Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 w sprawie udzielania zamówień współfinansowanych ze środków EFRR, w stosunku do których nie stosuje się ustawy Pzp.

W związku ze zmianą Wytycznych Ministra Rozwoju w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020, które obowiązują od dnia 14 października 2016 r. oraz wynikającym z nich obowiązkiem dostosowania wytycznych programowych do nowo wprowadzonych wytycznych horyzontalnych w terminie nie dłuższym niż 6 miesięcy od ww. daty, Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 przygotowała projekt zmienionych Wytycznych Instytucji Zarządzającej Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 w sprawie udzielania zamówień współfinansowanych ze środków EFRR, w stosunku do których nie stosuje się ustawy Pzp.

Najczęstsze błędy w zamówieniach publicznych

W związku z prowadzonymi przez Instytucję Zarządzającą weryfikacjami zamówień publicznych, poniżej prezentujemy kolejne z najczęściej stwierdzanych naruszeń przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych, zagrożonych koniecznością nałożenia korekty finansowej.

Naruszenie art. 29 ustawy Pzp w odniesieniu do zamówień na dostawę sprzętu komputerowego.

Aktualizacja krajowych Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków

Ministerstwo Rozwoju dokonało aktualizacji Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020.

Zmiany obejmują m.in. kwestie związane z udzielaniem zamówień, do których nie stosuje się ustawy Prawo zamówień publicznych.

Wytyczne obowiązują od 14 października 2016 r.

 

Pobierz: