Informacja dotycząca obowiązków w zakresie upublicznienia ogłoszenia o zamówieniu w Dzienniku Urzędowym UE

Zgodnie z zapisem obowiązujących Wytycznych Instytucji Zarządzającej Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 w sprawie udzielania zamówień współfinansowanych ze środków EFRR, w stosunku do których nie stosuje się ustawy Prawo zamówień publicznych, w przypadku zamówień o wartości równej lub wyższej niż próg określony w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.

Informacja o nieprawidłowościach stwierdzonych przez Instytucję Zarządzającą w projektach wybranych do dofinansowania w ramach osi II – VI RPO WP 2014 - 2020

W lipcu i sierpniu br. zostały przeprowadzone pierwsze weryfikacje prawidłowości postępowań o udzielenie zamówień publicznych objętych projektami wybranymi do dofinansowania w poddziałaniach 6.4.1 Przedszkola oraz 6.4.3 Szkolnictwo ogólne Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego.

Zmienione Wytyczne Instytucji Zarządzającej RPO WP na lata 2014-2020 w sprawie udzielania zamówień współfinansowanych ze środków EFRR, w stosunku do których nie stosuje się ustawy Prawo zamówień publicznych

W dniu 23 sierpnia 2016 r. Zarząd Województwa Podkarpackiego zmienił Wytyczne Instytucji Zarządzającej Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 w sprawie udzielania zamówień współfinansowanych ze środków EFRR, w stosunku do których nie stosuje się ustawy Prawo zamówień publicznych.

Do najważniejszych zmian uwzględnionych w dokumencie należą:

Zmiana Wytycznych Instytucji Zarządzającej Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 w sprawie udzielania zamówień współfinansowanych ze środków EFRR, w stosunku do których nie stosuje się ustawy PZP

W dniu 10 maja 2016 r. Zarząd Województwa Podkarpackiego zmienił Wytyczne Instytucji Zarządzającej Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 w sprawie udzielania zamówień współfinansowanych ze środków EFRR, w stosunku do których nie stosuje się ustawy Prawo zamówień publicznych.

Do najważniejszych  zmian uwzględnionych w dokumencie należą:

Komunikat Urzędu Zamówień Publicznych dotyczący obowiązywania nowych Dyrektywy w sprawie udzielania zamówień publicznych

Z uwagi na opóźnienie we wdrożeniu Dyrektywy 2014/24/UE oraz Dyrektywy 2014/25/UE z dnia 26 lutego 2014 r. do porządku krajowego (termin upłynął 18 kwietnia 2016 r.), w celu uniknięcia ryzyka popełnienia przez polskich zamawiających ewentualnych nieprawidłowości związanych z niedostosowania przepisów krajowych do zapisów ww.

Publikacja ogłoszenia o zamówieniu w DUUE

Instrukcja dla zamawiających dotycząca procesu rejestracji w serwisie eNotices, na którym możliwa jest publikacja ogłoszeń w DUUE.

Zgodnie z Wytycznymi IZ RPO WP na lata 2014-2020 w sprawie udzielania zamówień współfinansowanych ze środków EFRR, w stosunku do których nie stosuje się ustawy Prawo zamówień publicznych

Prezentacja ze szkolenia dla beneficjentów - "Jak udzielać zamówienia w oparciu o Wytyczne IZ RPO WP na lata 2014-2020 w sprawie udzielania zamówień współfinansowanych ze środków EFRR, w stosunku do których nie stosuje się ustawy Pzp"

Prezentacja ze szkolenia pt. "Jak udzielać zamówienia w oparciu o Wytyczne IZ RPO WP na lata 2014-2020 w sprawie udzielania zamówień współfinansowanych ze środków EFRR, w stosunku do których nie stosuje się ustawy Pzp", które odbyło się w dniu 30 marca 2016 r. w Rzeszowie.

Interpretacja zapisów Wytycznych IZ RPO WP w zakresie konfliktu interesów

W związku z pojawiającymi się wątpliwościami Beneficjentów odnośnie możliwości udzielenia zamówienia – po przeprowadzeniu procedury w oparciu o Wytyczne IZ RPO WP w sprawie udzielania zamówień współfinansowanych ze środków EFRR, w stosunku do których nie stosuje się ustawy Prawo zamówień publicznych (zw. dalej Wytycznymi IZ RPO WP) – wykonawcy będącemu spółką komunalną, w której jednostka samorządu posiada ponad 10% udziałów/akcji poniżej przedstawione zostało stanowisko Instytucji Zarządzającej RPO WP dotyczące interpretacji pkt. 29 i 38 ww. Wytycznych.