Zestawienie nieprawidłowości w zakresie udzielania zamówień - część II

 

Przedstawiamy kolejne zestawienie nieprawidłowości w zakresie udzielania zamówień w trakcie realizacji projektów współfinasowanych ze środków RPO WP na lata 2014 – 2020, które zostały zdiagnozowane przez IZ w wyniku analizy przedkładanej przez Beneficjentów dokumentacji, z prośbą o ich analizę w celu wykluczenia ewentualnych błędów, które mogą wpłynąć na wysokość dofinansowania Państwa projektu.

Nieproporcjonalność warunków udziału w postępowaniu do przedmiotu zamówienia.

RODO w zamówieniach publicznych

Na stronie internetowej Urzędu Zamówień Publicznych opublikowana została informacja "RODO w zamówieniach publicznych".

Informacja zawiera m.in. wskazówki dotyczące prowadzenia postępowania, a także wzorcowe klauzule do stosowania w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, z uwzględnieniem regulacji RODO.

Udostępnione przez UZP materiały mogą mieć zastosowanie również do zamówień udzielanych np. w oparciu o zasadę konkurencyjności.

2 maja wolny od pracy w urzędzie

Informujemy, że w środę 2 maja 2018 r. Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie będzie nieczynny.

Zmiana ustawy prawo zamówień publicznych – e-Zamówienia

Przypominamy, że przepisy dyrektyw UE [Dyrektywy UE Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/24/UE z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie zamówień publicznych, uchylającej dyrektywę 2004/18/WE oraz Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/25/UE z dnia 26 lutego 2014 r.

2 stycznia wolny od pracy w urzędzie

Informujemy, że we wtorek 2 stycznia 2018 r. Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie będzie nieczynny.

Jak prawidłowo określić termin składania ofert?

W związku z powtarzającymi się przypadkami naruszenia Wytycznych IZ RPO WP na lata 2014-2020 w sprawie udzielania zamówień współfinansowanych ze środków EFRR, w stosunku do których nie stosuje się ustawy Pzp , poprzez ustalenie terminu składania ofert, który nie obejmuje pełnych 7, 14 lub 30 dni, poniżej przypominamy zasady obowiązujące w tym zakresie.

Publikowanie zapytań ofertowych przez wnioskodawców przed podpisaniem umowy o dofinansowanie w ramach osi priorytetowych VII-IX RPO WP na lata 2014-2020

W związku ze zmianą w sekcji 6.5.2 pkt 14 Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków ramach EFRR, EFS oraz FS na lata 2014-2020 informujemy o konieczności publikacji przez wnioskodawców rozpoczynających realizację projektu na własne ryzyko przed podpisaniem umowy o dofinansowanie zapytań ofertowych na portalu zamówień RPO WP 2014-2020: http://zamowieniarpo.podkarpackie.pl.

Wyjaśnienia w zakresie kwalifikacji zamówień związanych m.in. z instalacjami OZE do robót budowlanych bądź dostaw

W związku z pojawiającymi się ze strony Beneficjentów i potencjalnych Beneficjentów projektów dotyczących odnawialnych źródeł energii pytaniami dotyczącymi kwalifikacji rodzajowej zamówień udzielanych w tych projektach, Instytucja Zarządzająca RPO WP 2014 – 2020 wystąpiła do Urzędu Zamówień Publicznych z wnioskiem o wydanie opinii prawnej w zakresie ogólnej interpretacji/ wyjaśnienia przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych , w tym m.in.