W związku z obowiązującym stanem epidemii Instytucja Zarządzająca RPO WP informuje, że zgodnie z zaleceniem Urzędu Zamówień Publicznych zasada jawności podczas otwarcia ofert, o której mowa w art. 86 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych będzie spełniona, w przypadku zapewnienia transmisji on-line.

Jak podkreśla UZP – „brak możliwości fizycznej obecności zainteresowanych osób przy otwarciu ofert z jednoczesnym zapewnieniem transmisji online i podaniu uprzedniej informacji o transmisji - nie będzie stanowić naruszenia przepisów ustawy Pzp”.

Jednocześnie, informujemy, że  kwestie przeprowadzenia otwarcia ofert nie są objęte standardowym zakresem kontroli zamówień prowadzonej przez IZ RPO WP i w związku z tym nie wymaga się dostarczenia materiałów potwierdzających sposób jego przeprowadzenia.

 

Treść komunikatu UZP