W związku z otrzymanymi wyjaśnieniami Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej dotyczącymi terminu składania ofert w postępowaniach udzielanych w oparciu o zasadę konkurencyjności, należy pamiętać o przestrzeganiu poniższych zasad:

  1. Termin składania ofert jest uzależniony od rodzaju zamówienia i dla zamówień, których szacunkowa wartość nie przekracza tzw. progów unijnych wynosi 7 dni w przypadku dostaw i usług oraz 14 dni w przypadku robót budowlanych.
  2. Dla zamówień, których szacunkowa wartość przekracza próg unijny minimalny termin składania ofert wynosi 30 dni, niezależnie czy zamówienia obejmuje dostawy, usługi lub roboty budowlane.
  3. W przypadku zamówień sektorowych termin minimalny wynosi 14 dni (poniżej progów unijnych) lub 30 dni (powyżej progów unijnych) niezależnie od rodzaju zamówienia.

Kwoty dla progów unijnych aktualnie określa Rozporządzenie Ministra Rozwoju z dnia 16 grudnia 2019 r. w sprawie kwot wartości zamówień oraz konkursów, od których jest uzależniony obowiązek przekazywania ogłoszeń Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej.

Zamówienia sektorowe, zgodnie z art. 132 ustawy Prawo zamówień publicznych obejmują:

  • wydobycie ropy naftowej lub gazu i ich naturalnych pochodnych oraz poszukiwanie lub wydobycie węgla brunatnego, węgla kamiennego lub innych paliw stałych,
  • zarządzanie lotniskami, portami morskimi lub śródlądowymi oraz ich udostępnianie przewoźnikom powietrznym, morskim i śródlądowym,
  • tworzenie sieci przeznaczonych do świadczenia publicznych usług związanych z produkcją, przesyłaniem lub dystrybucją energii elektrycznej, gazu lub ciepła lub dostarczania energii elektrycznej, gazu albo ciepła do takich sieci lub kierowanie takimi sieciami
  • tworzenie sieci przeznaczonych do świadczenia publicznych usług związanych z produkcją lub dystrybucją wody pitnej lub dostarczanie wody pitnej do takich sieci lub kierowanie takimi sieciami, a także zamówienia związane z kanalizacją i oczyszczaniem ścieków oraz projektami dotyczącymi inżynierii wodnej, nawadniania lub melioracji pod warunkiem, że ilość wody wykorzystywanej do celów dostaw wody pitnej stanowi ponad 20% łącznej ilości wody dostępnej dzięki tym projektom lub instalacjom nawadniającym lub melioracyjnym,
  • obsługę sieci świadczących publiczne usługi w zakresie transportu kolejowego, tramwajowego, trolejbusowego, koleją linową lub przy użyciu systemów automatycznych,
  • obsługę sieci świadczących publiczne usługi w zakresie transportu autobusowego,
  • usługi przyjmowania, sortowania, przemieszczania lub doręczania przesyłek pocztowych,

 

Stwierdzenie nieprawidłowości w powyższym zakresie zagrożone jest nałożeniem korekty finansowej w wysokości nawet 25%.

Pliki: