Od 4 sierpnia 2020 r. obowiązuje nowe Rozporządzenie w sprawie zmiany warunków obniżania wartości korekt finansowych oraz wydatków poniesionych nieprawidłowo związanych z udzielaniem zamówień. Nowelizacja Rozporządzenia wynika z konieczności dostosowania jego przepisów do zapisów  decyzji Komisji z dnia 14 maja 2019 r. C(2019) 3452 w sprawie określenia i zatwierdzenia wytycznych dotyczących określania korekt finansowych dokonywanych przez Komisję w odniesieniu do wydatków finansowanych przez Unię w ramach zarządzania dzielonego, w przypadku nieprzestrzegania przepisów dotyczących zamówień publicznych.

Rozporządzenie wprowadza między innymi:

 • bardziej restrykcyjne zapisy dotyczące minimalnych stawek procentowych pomniejszających wartość wydatków kwalifikowanych do refundacji;
 • nowe kategorie nieprawidłowości, których dotąd taryfikator nie obejmował, np.:
  • Brak uzasadnienia powodu, dla którego zamówienia nie podzielono na części – korekta 5%,
  • Nieprzestrzeganie procedury ustanowionej w dyrektywie w sprawie zamówień elektronicznych i zagregowanych – korekta 25% lub 10%,
  • Nieuzasadnione ograniczenie podwykonawstwa – korekta 5%,
  • Nieprawidłowe wcześniejsze związku kandydatów/oferentów z instytucją zamawiającą – korekta 25%,
  • Zmowa przetargowa (stwierdzona przez urząd ochrony konkurencji/urząd ścigania karteli sąd lub inny właściwy organ) – korekta 100%, 25% lub 10%.

W znowelizowanym Rozporządzeniu uchylone zostały również zapisy umożliwiające  obniżenie stawki procentowej korekty w sytuacji, gdy w zamówieniu poniżej tzw. progów unijnych nie wystąpiły elementy wskazujące na zainteresowanie ze strony podmiotów mających siedzibę w innym państwie członkowskim Unii Europejskiej.    

Zapisy nowego Rozporządzenia będą stosowane do zamówień wszczętych po dniu jego wejścia w życie, tj. od dnia 4 sierpnia 2020 r.

 

Zalecamy szczegółową analizę wskazanych w Rozporządzeniu kategorii nieprawidłowości w celu uniknięcia błędów mogących skutkować naliczeniem korekty finansowej.