W związku ze zmianą wzoru umowy o dofinansowanie mającą na celu dostosowanie jej zapisów do znowelizowanych Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020, Beneficjenci, którzy podpisali umowy o dofinansowanie po dniu 19 listopada 2019 r. nie mają obowiązku publikacji ogłoszeń na stronie internetowej www.zamowieniarpo.podkarpackie.pl.

Natomiast w sytuacji, gdy z treści obowiązującej umowy o dofinansowanie wynikał obowiązek publikacji przez Zamawiającego zapytania ofertowego na
ww. stronie, a Beneficjent nie upublicznił informacji o zamówieniu na tej stronie, ale wypełnił obowiązki wynikające z aktualnych na dzień wszczęcia postępowania Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020, Instytucja Zarządzająca RPO WP 2014-2020 uzna, iż tego rodzaju naruszenie ma charakter formalny.