W celu uniknięcia wystąpienia nieprawidłowości skutkującej koniecznością nałożenia korekty finansowej przypominamy, że w odniesieniu do spółki cywilnej oferta w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego jest składana nie przez spółkę, a przez jej wspólników jako wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.

Zatem wszyscy wykonawcy ubiegający się wspólnie o udzielenie zamówienia, działający w formie spółki cywilnej zobowiązani są złożyć oświadczenia o braku podstaw wykluczenia, informację o przynależności do grupy kapitałowej oraz wymagane w postępowaniu dokumenty dotyczące brak podstaw wykluczenia, w odniesieniu do każdego z tych wykonawców z osobna.

Potwierdzeniem powyższego jest m.in. stanowisko Urzędu Zamówień Publicznych z dnia 7.05.2020 r.

Niezależnie od powyższego należy pamiętać, że spółka cywilna w określonych sytuacjach będzie występować jako podatnik podatku VAT oraz płatnik składek (zatrudnienie pracowników). Wówczas, zaświadczenia potwierdzające brak zaległości w opłacaniu podatków oraz składek ZUS powinny być złożone zarówno w odniesieniu do wspólników spółki cywilnej, jak i samej spółki.

Pliki: