Zgodnie ze stanowiskiem Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 26.10.2020 r., znak DKF-IV.7517.80.2020.DS od 1 stycznia 2021 r. dla zamawiających publicznych zmieniają się zasady udzielania zamówień, których wartość nie przekracza 130 tys. PLN i jest większa niż 50 tys. PLN netto.

Beneficjenci będący zamawiającymi publicznymi będą udzielać od dnia 1 stycznia 2021 r. zamówień bagatelnych zgodnie z właściwymi przepisami Pzp, a nie jak dotychczas (w większości przypadków) w oparciu o zasadę konkurencyjności.

Oznacza to, że zamawiający publiczny udzielający zamówienia bagatelnego ma obowiązek:

  • zamieszczenia ogłoszenia o zamówieniu bagatelnym w Biuletynie Zamówień Publicznych (art. 267 ust. 1 i ust. 2 pkt 9) przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, za pomocą formularzy umieszczonych na stronach portalu internetowego UZP (art. 269 ust. 1) wraz z przekazaniem potencjalnym wykonawcom informacji o zamiarze udzielenia tego zamówienia (art. 268);
  • postępowania zgodnie z art. 271 ust. 1-3 Pzp w przypadku zmiany treści ogłoszenia;
  • sporządzenia rocznego sprawozdania o udzielonych zamówieniach (art. 82).

W związku z tym, że Pzp jest prawem powszechnie obowiązującym, zgodnie zaleceniami Ministerstwa, nie należy nakładać na zamawiających publicznych udzielających zamówień bagatelnych dodatkowych wymogów związanych z zasadą konkurencyjności. Oznacza to jednak, iż z uwagi na brak w Pzp procedury udzielania zamówień bagatelnych, beneficjenci będą najprawdopodobniej ją określać samodzielnie, np. w regulaminie wewnętrznym.

IZ RPO WP rekomenduje, aby przy udzielaniu tego rodzaju zamówień stosować zasady określone w Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego FunduszuSpołecznegooraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020 rozdział 6.5.3 pkt 4 - 10, a treść zapytania ofertowego powinna obejmować zakres wskazany w pkt 11 lit. a) ppkt i - xii.

Beneficjenci niebędący podmiotem publicznym udzielają zamówień w oparciu o zasadę konkurencyjności.