Wyjaśnienia dotyczące zasad udzielania zamówień publicznych w oparciu o Wytyczne IZ RPO WP

W związku z licznymi pytaniami oraz na bazie opublikowanych dotychczas ogłoszeń poniżej prezentujemy wyjaśnienia dotyczące zasad udzielania zamówień oraz publikacji ogłoszeń w oparciu o Wytyczne w sprawie udzielania zamówień współfinansowanych ze środków EFRR, w stosunku do których nie stosuje się ustawy Prawo zamówień publicznych.

Nowy kurs euro do przeliczania wartości zamówień

Od 1 stycznia 2016 r. zmianie uległa wysokość kursu złotego w stosunku do euro stanowiącego podstawę przeliczania wartości zamówień publicznych.

Stanowisko Ministerstwa Rozwoju w sprawie sumowania zamówień

Zgodnie z zapisami sekcji 6.5.1 Wytycznych w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020 Szacowanie wartości zamówienia publicznego jest dokonywane z należytą starannością, z uwzględnieniem ewentualnych zamówień uzupełniających, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 oraz art. 134 ust. 6 pkt 3 i 4 ustawy Pzp lub zamówień publicznych, o których mowa w sekcji 6.5.3 pkt 15 Wytycznych i jest dokumentowane.

Wytyczne Instytucji Zarządzającej Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 w sprawie udzielania zamówień współfinansowanych ze środków EFRR, w stosunku do których nie stosuje się ustawy Prawo zamówień publicznych.

W dniu 14 października 2015 r. Zarząd Województwa Podkarpackiego przyjął Wytyczne Instytucji Zarządzającej Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 w sprawie udzielania zamówień współfinansowanych ze środków EFRR, w stosunku do których nie stosuje się ustawy Prawo zamówień publicznych.

Informacja o Wytycznych IZ RPO w sprawie udzielenia zamówień współfinansowanych ze środków EFRR...

Uprzejmie  informuję, że uchwałą z dnia 21 stycznia 2015 r., nr  16 / 323 / 15  - Zarząd  Województwa Podkarpackiego dokonał zmiany Wytycznych  Instytucji Zarządzającej Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013 w sprawie udzielania zamówień współfinansowanych ze środków EFRR, w stosunku do których nie stosuje się ustawy prawo zamówień publicznych. Zmiana Wytycznych polega na wprowadzeniu szeregu modyfikacji wynikających z nowelizacji Prawa zamówień publicznych oraz dodaniu rozwiązań wynikających z praktycznych doświadczeń IZ RPO WP, a także zaleceń Komisji Europejskiej oraz orzecznictwa Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej (TSUE).