W świetle otrzymanej opinii Urzędu Zamówień Publicznych, w postępowaniach powyżej tzw. progów unijnych zamawiający, zgodnie z art. 26 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, ma obowiązek żądać od wykonawcy, którego oferta została najwyżej oceniona dokumentów potwierdzających brak podstaw do wykluczenia w odniesieniu do obligatoryjnych podstaw wykluczenia oraz określonych przez siebie fakultatywnych podstaw wykluczenia.

Ponadto, Urząd wyjaśnił również, że przepis § 2 ust. 7 Rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia miał na celu ograniczenie powielania oświadczeń składanych przez wykonawców w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, a nie zastępowanie dokumentów wydawanych przez odpowiednie organy, jak np., informacja z KRK oświadczeniem własnym wykonawcy.

Analogiczna zasada jak opisana powyżej dotyczy również dokumentów żądanych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu.