Rodzaj zamówienia: 
Dostawy
Zamawiający: 
,,Geyer&Hosaja" Sp. z o.o., Partynia 12, 39-310 Radomyśl Wielki
Opis przedmiotu zamówienia: 
 1. Rodzaj zamówienia: dostawa.  
 2. Przedmiotem zamówienia jest dostawa Systemu poczty pneumatycznej do transportu próbek - sztuk 1 dla ,,Geyer&Hosaja” Sp. z o.o. w celu realizacji Zadania 1 Zakup infrastruktury badawczo- rozwojowej w ramach projektu pn. „Rozwój istniejącego zaplecza badawczo-rozwojowego, jako strategicznego elementu umocnienia przewagi technologicznej i wzrostu innowacyjności firmy ,,Geyer&Hosaja’’ Sp. z o.o.”, nr umowy o dofinansowanie projektu RPPK.01.02.00-18-0001/19-00.
 3. Wspólny słownik zamówień: CPV

Kod CPV:

 • 51511400-1 Usługi instalowania specjalnych systemów przesyłowych

·  31213000 - Urządzenia przesyłowe

·  44162200 - Rurociągi przesyłowe

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia wraz z pełnym opisem wymagań technicznych, został wskazany w załączniku nr 1 do niniejszego Zapytania ofertowego: Dokumentacja techniczna.

 1. Dodatkowe warunki przedmiotu zamówienia:
 • gwarancja minimalna minimalny wymagany przez Zamawiającego okres gwarancji producenta na oferowane urządzenia to 24 miesiące. W przypadku podania przez Oferenta krótszego niż wymagany okres gwarancji lub nie podanie (wpisanie) okresu gwarancji, oferta zostanie odrzucona, jako niezgodna z opisem (specyfikacją) przedmiotu zamówienia zawartą w załączniku nr 1.
 • oferta powinna obejmować transport, uruchomienie systemu u Zamawiającego pod adresem: Partynia 12, 39-310 Radomyśl Wielki oraz szkolenie z zakresu użytkowania urządzenia

 

 1. Mogące wystąpić w zapytaniu ofertowym lub/i załącznikach nazwy własne (znaki towarowe) mają charakter jedynie przykładowy, a ich wskazanie ma na celu określenie oczekiwanego standardu, przy czym Zamawiający dopuszcza składanie ,,ofert równoważnych”. Przez ,,ofertę równoważną” należy rozumieć taką, która przedstawia opis przedmiotu zamówienia o takich samych lub lepszych parametrach technicznych, jakościowych, funkcjonalnych spełniających minimalne parametry określone przez Zamawiającego, lecz oznaczoną innym znakiem towarowym, patentem lub pochodzeniem.

Oferent, który powołuje się na rozwiązania równoważne do opisywanych przez Zamawiającego jest zobowiązany wykazać, że oferowany przez niego przedmiot oferty spełnia wymagania określone przez Zamawiającego.

Kod CPV: 
51511400-1
31213000
44162200
Warunki udziału w postępowaniu : 
 1. Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków:

O realizację zamówienia mogą się ubiegać wszystkie podmioty, które spełniają poniższe wymogi:

 

               a)    nie są powiązane osobowo lub kapitałowo z Zamawiającym

 

Zamawiający dokona oceny spełniania przez Wykonawcę warunku braku powiązań osobowych lub kapitałowych z Zamawiającym według formuły spełnia/nie spełnia – na podstawie analizy przedstawionego przez Wykonawcę oświadczenia, według wzoru załączonego do niniejszego zapytania ofertowego, stanowiącego załącznik nr 3 do niniejszego zapytania. 

 

Brak któregokolwiek z wymaganych dokumentów lub załączenie ich w niewłaściwej formie lub niezgodnie z wymaganiami określonymi w niniejszym zapytaniu ofertowym będzie skutkowało odrzuceniem oferty, z wyjątkiem oferty Wykonawcy powiązanego osobowo lub kapitałowo z Zamawiającym, który zostanie wykluczony z niniejszego postępowania ofertowego. 

 

 

Do wypełnionego i podpisanego przez Wykonawcę formularza ofertowego, należy dołączyć:  

-  Oświadczenie o braku powiązań osobowych lub kapitałowych, stanowiące załącznik nr 3 do niniejszego zapytania. 

-  Oświadczenie wymagane od Wykonawcy w zakresie wypełnienia obowiązków informacyjnych wynikających z RODO, stanowiące załącznik nr 4 do niniejszego zapytania.

 

 

 

 

Termin składania ofert: 
piątek, Maj 14, 2021 - 15:00
Miejsce składania oraz otwarcia ofert: 

Oferta powinna być przekazana: 

 1. osobiście do siedziby Zamawiającego: ,,Geyer&Hosaja” Sp. z o.o. Partynia 12, 39-310 Radomyśl Wielki  lub
 2. pocztą tradycyjną, listem poleconym lub przesyłką kurierską na adres Zamawiającego: Partynia 12,39-310 Radomyśl Wielki lub
 3. pocztą elektroniczną w formie skanu podpisanych dokumentów na adres emailowy: konkurencyjnosc@geyer-hosaja.com.pl

 

 1. Termin składania ofert:  

 

 1. Oferty należy składać do dnia 14 maja 2021 r. do godziny 15:00:00. Wpływ oferty do Zamawiającego musi nastąpić przed powyższą datą i godziną.  Oferty, które wpłyną po upływie terminu zostaną odrzucone.
 2. Pozostałe informacje dotyczące składania ofert są dostępne w Biurze projektu w Partyni (Partynia 12, 39-310 Radomyśl Wielki).

Osoba upoważniona przez Zamawiającego do kontaktów w sprawach formalnych, w tym udzielania odpowiedzi na zapytania Wykonawców:

Ewelina Maroń (14) 6806700, email: konkurencyjnosc@geyer-hosaja.com.pl

 

Osoba upoważniona przez Zamawiającego do kontaktów w sprawach technicznych, w tym do udzielania odpowiedzi na zapytania Wykonawców:

Marzena Jurczak (14) 6806700, email: konkurencyjnosc@geyer-hosaja.com.pl

 

Kryteria oceny ofert, ich znaczenie (waga) oraz opis sposobu przyznawania punktacji: 
 1. Kryteria oceny ofert i ich znaczenie (waga)

 

Zamawiający wybierze ofertę najkorzystniejszą, zgodnie z poniższymi kryteriami wyboru: 

 

kryteria oceny ofert

waga  kryterium

maksymalna liczba punktów

a) cena netto w PLN/walucie obcej(patrz przypis(1))

70%

70

b) czas realizacji

zamówienia liczony w tygodniach od dnia podpisania umowy

30%

30

 

 1. Opis sposobu przyznawania punktacji za spełnienie danego kryterium oceny oferty:

 

Ocena oferty zostanie obliczona z wykorzystaniem następującego wzoru:

 

 1. Punkty w ramach kryterium ceny netto- w PLN/walucie obcej - waga kryterium 70%- będą przyznawane wg następującej formuły:         

  

               C min

 

A n = ----------------- x 70% (waga kryterium) x 100

                C r

 

C min – cena najtańszej ze złożonych ofert / najniższa zaproponowana cena brutto za dostawę   spośród złożonych ofert

C r – cena oferty rozpatrywanej /badanej

A n – ilość punktów przyznana ofercie

 1. Punkty w ramach kryterium czas realizacji zamówienia- waga kryterium 30%- liczony w tygodniach od dnia popisania umowy będą przyznawane wg następującej przedziałów: 

- termin realizacji: do 4 tygodni włącznie – 30 pkt

- termin realizacji powyżej 4 tygodnido 6 tygodni włącznie – 15 pkt

- termin realizacji: powyżej 6 tygodni – 0 pkt. 

 

[1] w przypadku oferty podanej w walucie obcej do przeliczenia zostanie zastosowany średni kurs NBP z dnia poprzedzającego sporządzenie protokołu wyboru ofert przez Zamawiającego

Punkty z oceny kryterium -a) – b)  zostaną zsumowane i decydowała będzie ocena łączna (suma zdobytych punktów). Oferta na realizację zamówienia może uzyskać maksymalnie 100 pkt. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta uzyska największą liczbę punktów.

W ofercie należy odnieść się do wszystkich kryteriów wyboru oferty. W przypadku, gdy Wykonawca pominie jedno lub więcej kryteriów w ocenie zostanie mu przyznanych 0 pkt w danym kryterium.

 

 

 

 

 

 

Termin wykonania zamówienia: 
wtorek, Czerwiec 15, 2021
Powiat: 
mielecki
Informacja na temat zakresu wykluczenia : 

W celu uniknięcia konfliktu interesów, zamówienie nie może być udzielone podmiotom powiązanym osobowo lub kapitałowo z zamawiającym. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a wykonawcą, polegające w szczególności na:

 1. uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
 2. posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji,
 3. pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
 4. pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.
Warunki zmiany umowy: 
 1. Zamawiający przewiduje możliwość wprowadzenia istotnych zmian postanowień zawartej umowy z wybranym Wykonawcą w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy.  
 2. Dopuszczalne będą zmiany, dotyczące w szczególności:  
  1. zmiany jakichkolwiek rozporządzeń i przepisów i innych dokumentów, w tym dokumentów programowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, mających wpływ na realizację umowy;  
  2. zmiany terminu płatności;  
  3. wystąpienie siły wyższej, uniemożliwiającej wykonanie przedmiotu zamówienia w terminach określonych w umowie;
  4. zmian powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na realizację umowy,
  5. powstania rozbieżności lub niejasności w rozumieniu pojęć użytych w umowie, których nie będzie można usunąć w inny sposób, a zmiana będzie umożliwiać usunięcie rozbieżności i doprecyzowanie umowy w celu jednoznacznej interpretacji jej postanowień przez strony, przy jednoczesnym braku zmiany charakteru umowy;
  6. zmiana nie będzie prowadzić do zmiany charakteru umowy, a łączna wartość zmian jest mniejsza niż 209 000 euro – w przypadku zamówień na dostawy i usługi, i zarazem jest mniejsza od 10% wartości zamówienia określonej pierwotnie w umowie w przypadku zamówień na usługi lub dostawy.
  7. zmiana nie prowadzi do zmiany charakteru umowy i zostały spełnione łącznie następujące warunki:

- konieczność zmiany umowy spowodowana jest okolicznościami, których Zamawiający, działając z należytą starannością, nie mógł przewidzieć,

- wartość zmiany nie przekracza 50% wartości zamówienia określonej pierwotnie w umowie,

 1. Wykonawcę, któremu Zamawiający udzielił zamówienia, ma zastąpić nowy Wykonawca:

- na podstawie postanowień umownych, o których mowa w punktach wyżej

- w wyniku połączenia, podziału, przekształcenia, upadłości, restrukturyzacji lub nabycia dotychczasowego Wykonawcy lub jego przedsiębiorstwa, o ile nowy wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu, nie zachodzą wobec niego podstawy wykluczenia oraz nie pociąga to za sobą innych istotnych zmian umowy,

- w wyniku przejęcia przez zamawiającego zobowiązań Wykonawcy względem jego Podwykonawców.

 1. Wszelkie zmiany i uzupełnienia do umowy zawartej z wybranym Wykonawcą muszą być dokonywane w formie pisemnych aneksów do umowy podpisanych przez obie strony, pod rygorem nieważności.

 

Numer projektu: 
RPPK.01.02.00-18-0001/19