Rodzaj zamówienia: 
Dostawy
Zamawiający: 
Zespół Opieki Zdrowotnej Ropczyce, ul. Ks. Kard. St. Wyszyńskiego 5439-100 Ropczyce
Opis przedmiotu zamówienia: 

Dostawa urządzenia brzegowego klasy UTM – 1 szt.

Urządzenie ma posiadać wsparcie dla protokołu IPv4 oraz IPv6 co najmniej na poziomie konfiguracji adresów dla interfejsów, routingu, firewall, systemu IPS oraz usług sieciowych takich jak np. DHCP.

Termin składania ofert: 
wtorek, Lipiec 20, 2021 - 10:00
Miejsce składania oraz otwarcia ofert: 

Sekretariat

Zespół Opieki Zdrowotnej w Ropczycach

ul. Ks. Kard. S. Wyszyńskiego 54

39-100 Ropczyce

woj. podkarpackie

Lub:

zaopatrzenie@zozropczyce.pl

Termin wykonania zamówienia: 
piątek, Sierpień 20, 2021
Powiat: 
ropczycko-sędziszowski
Kryteria oceny ofert, ich znaczenie (waga) oraz opis sposobu przyznawania punktacji: 

Cena- 100%

Informacja na temat zakresu wykluczenia : 

W celu uniknięcia konfliktu interesów, zamówienie nie może być udzielone podmiotom powiązanym osobowo lub kapitałowo z zamawiającym. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a wykonawcą, polegające w szczególności na:

  1. uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
  2. posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji,
  3. pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
  4. pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.