Rodzaj zamówienia: 
Roboty budowlane
Zamawiający: 
PKP Linia Hutnicza Szerokotorowa sp. z o.o. , ul. Szczebrzeska 11, 22-400 Zamość
Opis przedmiotu zamówienia: 

1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie dokumentacji projektowej i realizacja robót budowlanych w ramach projektu pn.: Budowa Terminala Przeładunkowego firmy PKP LHS sp. z o.o. na stacji Wola Baranowska LHS wraz z niezbędną do realizacji projektu infrastrukturą” na podstawie Programu Funkcjonalno-użytkowego- zał. nr 3 do projektu umowy oraz § 2 projektu umowy – zał. nr 7 do SWZ.

2. Nie dopuszcza się składania ofert na wykonanie częściowe i wariantowe przedmiotu zamówienia.

3. Zamawiający nie przewiduje udzielania zamówień uzupełniających.

4. Zamawiający informuje, że w okresie 3 lat od dnia udzielenia zamówienia podstawowego nie udzieli zamówień na usługi lub roboty budowlane polegających na powtórzeniu podobnych usług lub robót.

5. Wykonanie dokumentacji projektowej powinno obejmować: projekty budowlane i wykonawcze, specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych, przedmiary, kosztorysy w wersji edytowalnej wraz z pozyskaniem map do celów projektowych, uzyskaniem wszelkich decyzji, uzgodnień, pozwolenia na budowę lub zgłoszenia wykonania robót i realizację robót budowlanych zadania inwestycyjnego pn.: „Budowa Terminala Przeładunkowego firmy PKP LHS sp. z o.o. na stacji Wola Baranowska LHS wraz z niezbędną do realizacji projektu infrastrukturą”.

Kosztorysy powinny być sporządzone wg Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dn. 18.05.2004 r. (Dz. U. Nr 130 poz. 1389) w sprawie określenia metod i podstaw sporządzenia kosztorysu, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych w oparciu o KNR i KNNR oraz wykazu materiałów.

Wykonawca sporządzi również informację dotyczącą bezpieczeństwa i ochrony zdrowia zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dn. 23.06.2003 r. (Dz. U. 120 poz. 1226) w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia.

Uzyskanie prawomocnych decyzji pozwolenia na budowę lub przyjęcie zgłoszenia od właściwego organu administracji państwowej należeć będzie do Wykonawcy.

6. Oferent zobowiązany jest do zapoznania się z przedmiotem umowy na gruncie. Niezapoznanie się oferenta z przedmiotem umowy na gruncie z przyczyn leżących po stronie oferenta nie może stanowić powodu do ewentualnych zastrzeżeń czy roszczeń w stosunku do zamawiającego.

7. Oferent przed przystąpieniem do przetargu nieograniczonego zobowiązany jest do zapoznania się z dokumentem gwarancyjnym wykonania robót budowlanych stanowiącym integralną część umowy i do akceptacji treści dokumentu.

8. Zamówienie nie może zostać udzielone podmiotom powiązanym osobowo lub  kapitałowo z Zamawiającym. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu beneficjenta lub osobami wykonującymi w imieniu beneficjenta czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a wykonawcą polegające w szczególności na:

a) Uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,

b) Posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji, o ile niższy próg nie wynika z przepisów prawa, 

c) Pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,

d) Pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

9. W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie było można przewidzieć w chwili zawarcia umowy (między innymi w przypadku nieuzyskania środków finansowych pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w ramach działania 5.2 Infrastruktura terminali przeładunkowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego, które Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia), Zamawiający może odstąpić od postępowania/umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o tych okolicznościach. W takim przypadku Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania części umowy.

Zawarcie umowy z wykonawcą wybranym w drodze postępowania przetargowego, nastąpi po uzyskaniu pozytywnej opinii Rady Nadzorczej i wyrażeniu zgody przez Zgromadzenie Wspólników.

Strony przewidują również możliwość dokonywania zmian Umowy w przypadku, gdy wynikać to będzie z treści Umowy zawartej z Instytucją Pośredniczącą na dofinansowanie przedmiotu Umowy przez Unię Europejską, w tym zmiany wielkości tych środków finansowych – zmianie ulec może zakres rzeczowy Przedmiotu Zamówienia wraz ze zmianą ceny umownej i terminu wykonania.

10. Zamawiający wymaga złożenia oferty w PLN.

11. Zamawiający nie przewiduje dodatkowego etapu postępowania w formie aukcji elektronicznej.

12. Zamawiający przewiduje możliwość zastosowania dodatkowego etapu postępowania poprzez negocjacje. Informacje o dodatkowym etapie postępowania zostały zawarte w Rozdziale X ust. 5 SWZ.

Kod CPV: 
71000000-8
71200000-0
71220000-6
71221000-3
71300000-1
71320000-7
71322000-1
71325000-2
71327000-6
45000000-7
45100000-8
45120000-4
45200000-9
45100000-8
45120000-4
45220000-5
45222000-9
45230000-8
45234000-6
45234100-7
45234113-1
45233140-2
45233200-1
45110000-1
45111200-0
31000000-6
31527260-6
31527200-8
34632300-9
45231400-9
45317100-3
45317200-4
45000000-7
45100000-8
45110000-1
45111000-8
Warunki udziału w postępowaniu : 

1. Wykonawca powinien zapoznać się ze wszystkimi wymaganiami określonymi w SWZ.

2. O udzielenie zamówienia ubiegać się mogą wykonawcy, składający ważną ofertę, którzy nie podlegają wykluczeniu na podstawie § 9 Regulaminu i spełniają warunki udziału w postępowaniu określone przez Zamawiającego:

a) posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania tj.:

Zamawiający nie określa szczegółowego sposobu oceny spełnienia tego warunku,

b) posiadają wiedzę i doświadczenie tj.:

Wykonanie w okresie ostatnich 5 lat przed dniem wszczęcia postępowania, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem niezbędnych zgód i pozwoleń obejmującej:

1) Budowę lub przebudowę torów o długości, co najmniej 1 km toru na stacji, szlaku lub mijance, wykonaną w ramach jednej umowy,

2) budowę lub przebudowę placu z nawierzchni utwardzonej o powierzchni nie mniej niż 10.000,00 m2 lub budowie lub przebudowie drogi o długości nie mniejszej niż 1 km wykonaną w ramach jednej umowy,

lub

2 roboty budowlane polegające na budowie lub przebudowie nawierzchni utwardzonej placu o powierzchni nie mniej niż 5.000,00 m2 każdy lub 2 roboty budowlane polegające na budowie lub przebudowie drogi o długości nie mniejszej niż 500 m każda.

Wykonanie w okresie ostatnich 5 lat przed dniem wszczęcia postępowania, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie robót budowlanych obejmujących:

1) budowę lub przebudowę torów o długości, co najmniej 1 km toru na stacji, szlaku lub mijance, wykonaną w ramach jednej umowy,

2) budowę lub przebudowę placu z nawierzchni utwardzonej o powierzchni nie mniej niż 10.000,00 m2 lub budowie lub przebudowie drogi o długości nie mniejszej niż 1 km wykonaną w ramach jednej umowy,

lub

2 roboty budowlane polegające na budowie lub przebudowie nawierzchni utwardzonej placu o powierzchni nie mniej niż 5.000,00 m2 każdy lub 2 roboty budowlane polegające na budowie lub przebudowie drogi o długości nie mniejszej niż 500 m każda.

c) dysponują niezbędnym potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia tj.:

 jedną osobą posiadającą uprawnienia budowlane w specjalności inżynieryjnej kolejowej bez ograniczeń w zakresie sterowania ruchem kolejowym, uprawniające do projektowania właściwego dla danej specjalności obiektu budowlanego pełniącą funkcję Projektanta branży sterowania ruchem kolejowym z co najmniej 5 letnim (60 miesięcznym) doświadczeniem zawodowym na w/w stanowisku,

 jedną osobą posiadającą uprawnienia budowlane w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych bez ograniczeń, uprawniające do projektowania właściwego dla danej specjalności obiektu budowlanego pełniącą funkcję Projektanta branży elektrycznej z co najmniej 5 letnim (60 miesięcznym) doświadczeniem zawodowym na w/w stanowisku,

 jedną osobą posiadającą uprawnienia budowlane w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń telekomunikacyjnych bez ograniczeń, uprawniające do projektowania właściwego dla danej specjalności obiektu budowlanego pełniącą funkcję Projektanta branży telekomunikacyjnej z co najmniej 5 letnim (60 miesięcznym) doświadczeniem zawodowym na w/w stanowisku,

 jedną osobą posiadającą uprawnienia budowlane w specjalności konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczeń, uprawniające do projektowania konstrukcji obiektu pełniącą funkcję Projektanta branży konstrukcyjno-budowlanej z co najmniej 5 letnim (60 miesięcznym) doświadczeniem zawodowym na w/w stanowisku,

 jedną osobą posiadającą uprawnienia budowlane w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych bez ograniczeń, uprawniające do projektowania właściwego dla danej specjalności obiektu budowlanego pełniącą funkcję Projektanta branży sanitarnej z co najmniej 5 letnim (60 miesięcznym) doświadczeniem zawodowym na w/w stanowisku.

 jedną osobą posiadającą uprawnienia budowlane w specjalności inżynieryjnej kolejowej bez ograniczeń w zakresie kolejowych obiektów budowlanych, uprawniające do projektowania właściwego dla danej specjalności obiektu budowlanego pełniącą funkcję Projektanta branży torowej z co najmniej 5 letnim (60 miesięcznym) doświadczeniem zawodowym na w/w stanowisku,

 jedną osobą posiadającą uprawnienia budowlane w specjalności inżynieryjnej drogowej bez ograniczeń, uprawniające do projektowania właściwego dla danej specjalności obiektu budowlanego pełniącą funkcję Projektanta branży drogowej z co najmniej 5 letnim (60 miesięcznym) doświadczeniem zawodowym na w/w stanowisku,

 jedną osobą posiadającą uprawnienia budowlane w specjalności inżynieryjnej drogowej bez ograniczeń, do kierowania robotami budowlanymi pełniącą funkcję Kierownika budowy branży drogowej z co najmniej 5 letnim (60 miesięcznym) doświadczeniem zawodowym na w/w stanowisku,

 jedną osobą posiadającą uprawnienia budowlane w specjalności inżynieryjnej kolejowej bez ograniczeń w zakresie sterowania ruchem kolejowym uprawniające do kierowania robotami budowlanymi pełniącą funkcję Kierownika branży sterowania ruchem kolejowym z co najmniej 5 letnim (60 miesięcznym) doświadczeniem zawodowym na w/w stanowisku,

 jedną osobą posiadającą uprawnienia budowlane w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych bez ograniczeń uprawniające do kierowania robotami budowlanymi pełniącą funkcję Kierownika robót branży elektrycznej z co najmniej 5 letnim (60 miesięcznym) doświadczeniem zawodowym na w/w stanowisku,

 jedną osobą posiadającą uprawnienia budowlane w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń telekomunikacyjnych bez ograniczeń uprawniające do kierowania robotami budowlanymi pełniącą funkcję Kierownika robót telekomunikacyjnych z co najmniej 5 letnim (60 miesięcznym) doświadczeniem zawodowym na w/w stanowisku,

 jedną osobą posiadającą uprawnienia budowlane w specjalności konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczeń uprawniające do kierowania robotami budowlanymi związanym z obiektem budowlanym pełniącą funkcję Kierownika branży konstrukcyjno-budowlanej z co najmniej 5 letnim (60 miesięcznym) doświadczeniem zawodowym na w/w stanowisku,

 jedną osobą posiadającą uprawnienia budowlane w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych bez ograniczeń uprawniające do kierowania robotami budowlanymi pełniącą funkcję Kierownika branży sanitarnej z co najmniej 5 letnim (60 miesięcznym) doświadczeniem zawodowym na w/w stanowisku,

 jedną osobą posiadającą uprawnienia budowlane w specjalności inżynieryjnej kolejowej bez ograniczeń w zakresie kolejowych obiektów budowlanych uprawniające do kierowania robotami budowlanymi związanymi z obiektem budowlanym pełniącą funkcję Kierownika branży torowej z co najmniej 5 letnim (60 miesięcznym) doświadczeniem zawodowym na w/w stanowisku. 

 

d) znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia tj.:

 wykażą posiadanie w ciągu ostatnich 3 lat obrotowych, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy, za ten okres średniego rocznego przychodu netto ze sprzedaży (liczonego jako średnia arytmetyczna), w wysokości co najmniej 10.000.000,00 zł (w przypadku konsorcjum co najmniej jeden z członków),

 posiadają środki finansowe lub zdolność kredytową w wysokości nie niższej niż 5.000.000,00 zł (w przypadku konsorcjum co najmniej jeden z członków),

 posiadają ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na kwotę nie niższą niż 10.000.000,00 zł (w przypadku konsorcjum co najmniej jeden z członków),

3. Dokumenty jakie powinni złożyć Wykonawcy na potwierdzenie braku podstaw do wykluczenia oraz na potwierdzenie spełnienia warunków udziału w postępowaniu, zostały określone w Rozdz. IV SWZ „Wymagane dokumenty”.

4. W celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia z postępowania oraz spełnienia warunków udziału w postępowaniu określonych w Rozdz. III ust. 1 pkt 2 wykonawca zobowiązany jest przedstawić aktualne dokumenty:

1) odpis z Krajowego Rejestru Sądowego lub Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej lub innego rejestru wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed terminem składania ofert; w przypadku spółki cywilnej należy także przedłożyć umowę spółki,

2) zaświadczenie właściwego naczelnika Urzędu Skarbowego potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert,

3) zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie społeczne, lub potwierdzenie że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert,

4) wykaz – zał. nr 2 do SWZ – wykonanych w okresie ostatnich 5 lat przed dniem wszczęcia postępowania, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie: dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem niezbędnych zgód i pozwoleń obejmującej:

a) Budowę lub przebudowę torów o długości, co najmniej 1 km toru na stacji, szlaku lub mijance, wykonaną w ramach jednej umowy,

b) budowę lub przebudowę placu z nawierzchni utwardzonej o powierzchni nie mniej niż 10.000,00m2 lub budowie lub przebudowie drogi o długości nie mniejszej niż 1 km wykonaną w ramach jednej umowy,

lub

2 roboty budowlane polegające na budowie lub przebudowie nawierzchni utwardzonej placu o powierzchni nie mniej niż 5.000,00 m2 każdy lub 2 roboty budowlane polegające na budowie lub przebudowie drogi o długości nie mniejszej niż 500 m każda.

Każde wykazane zadanie/realizacja może jednocześnie potwierdzić spełnienie jednego lub kilku z powyższych warunków, tak aby Wykonawca wykazał posiadanie wiedzy i doświadczenia w wykonywaniu dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem niezbędnych zgód i pozwoleń dla zakresu określonego w lit. a i lit. b.

 

Do oferty należy dołączyć dokumenty, np. referencje lub protokoły odbioru, potwierdzające, że usługi zostały należycie wykonane. W przypadku, gdy Zamawiający jest podmiotem, na rzecz, którego usługi wskazane w wykazie, zostały wcześniej wykonane, Wykonawca nie ma obowiązku przedkładania dokumentów potwierdzających ich wykonanie.

 

5) wykaz – zał. nr 3 do SWZ – wykonanych w okresie ostatnich 5 lat przed dniem wszczęcia postępowania, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie robót budowlanych obejmujących:

a) budowę lub przebudowę torów o długości, co najmniej 1 km toru na stacji, szlaku lub mijance, wykonaną w ramach jednej umowy,

b) budowę lub przebudowę placu z nawierzchni utwardzonej o powierzchni nie mniej niż 10.000,00m2 lub budowie lub przebudowie drogi o długości nie mniejszej niż 1 km wykonaną w ramach jednej umowy,

lub

2 roboty budowlane polegające na budowie lub przebudowie nawierzchni utwardzonej placu o powierzchni nie mniej niż 5.000,00 m2 każdy lub 2 roboty budowlane polegające na budowie lub przebudowie drogi o długości nie mniejszej niż 500 m każda.

Każde wykazane zadanie/realizacja może jednocześnie potwierdzić spełnienie jednego lub kilku z powyższych warunków, tak aby Wykonawca wykazał posiadanie wiedzy i doświadczenia w prowadzeniu robót budowlanych dla zakresu określonego w lit. a i lit. b.

Do oferty należy dołączyć dokumenty, np. referencje lub protokoły odbioru, potwierdzające, że roboty budowlane zostały należycie wykonane, zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone W przypadku, gdy Zamawiający jest podmiotem, na rzecz, którego roboty budowlane wskazane w wykazie, zostały wcześniej wykonane, Wykonawca nie ma obowiązku przedkładania dokumentów potwierdzających ich wykonanie.

 

6) wykaz osób – zał. nr 4 do SWZ – które będą uczestniczyć w wykonaniu zamówienia potwierdzony kserokopiami posiadanych uprawnień budowlanych zgodnie z wymaganiami wraz z ważnymi zaświadczeniami o przynależności do OIIB:

 

1. Funkcja Projektant branży sterowania ruchem kolejowym

jedną osobą posiadającą uprawnienia budowlane w specjalności inżynieryjnej kolejowej bez ograniczeń w zakresie sterowania ruchem kolejowym, uprawniające do projektowania właściwego dla danej specjalności obiektu budowlanego oraz aktualne zaświadczenia o przynależności do właściwej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa. 

Doświadczenie co najmniej 5 lat (60 miesięcy) doświadczenia zawodowego na w/w stanowisku.

2. Funkcja Projektant branży elektrycznej

jedną osobą posiadającą uprawnienia budowlane w specjalności instalacyjnej 

w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych bez ograniczeń, uprawniające do projektowania właściwego dla danej specjalności obiektu budowlanego oraz aktualne zaświadczenia o przynależności do właściwej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa.

Doświadczenie co najmniej 5 lat (60 miesięcy) doświadczenia zawodowego na w/w stanowisku.

3. Funkcja Projektant branży telekomunikacyjnej 

jedną osobą posiadającą uprawnienia budowlane w specjalności instalacyjnej 

w zakresie sieci, instalacji i urządzeń telekomunikacyjnych bez ograniczeń, uprawniające do projektowania właściwego dla danej specjalności obiektu budowlanego oraz aktualne zaświadczenia o przynależności do właściwej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa.

Doświadczenie co najmniej 5 lat (60 miesięcy) doświadczenia zawodowego na w/w stanowisku.

4. Funkcja  Projektant branży konstrukcyjno-budowlanej

jedną osobą posiadającą uprawnienia budowlane w specjalności konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczeń, uprawniające do projektowania konstrukcji obiektu  oraz aktualne zaświadczenia o przynależności do właściwej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa.

Doświadczenie co najmniej 5 lat (60 miesięcy) doświadczenia zawodowego na w/w stanowisku.

 

5. Funkcja Projektant branży sanitarnej

jedną osobą posiadającą uprawnienia budowlane w specjalności instalacyjnej 

w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych bez ograniczeń, uprawniające do projektowania właściwego dla danej specjalności obiektu budowlanego oraz aktualne zaświadczenia o przynależności do właściwej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa.

Doświadczenie co najmniej 5 lat (60 miesięcy) doświadczenia zawodowego na w/w stanowisku

6. Funkcja Projektant branży torowej

jedną osobą posiadającą uprawnienia budowlane w specjalności inżynieryjnej kolejowej bez ograniczeń w zakresie kolejowych obiektów budowlanych, uprawniające do projektowania właściwego dla danej specjalności obiektu budowlanego oraz aktualne zaświadczenia o przynależności do właściwej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa.

Doświadczenie co najmniej 5 lat (60 miesięcy) doświadczenia zawodowego na w/w stanowisku.

7. Funkcja Projektant branży drogowej 

jedną osobą posiadającą uprawnienia budowlane w specjalności inżynieryjnej drogowej bez ograniczeń, uprawniające do projektowania właściwego dla danej specjalności obiektu budowlanego oraz aktualne zaświadczenia 

o przynależności do właściwej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa.

Doświadczenie co najmniej 5 lat (60 miesięcy) doświadczenia zawodowego na w/w stanowisku.

8. Funkcja Kierownik budowy branży drogowej

Uprawnienia 

jedną osobą posiadającą uprawnienia budowlane w specjalności inżynieryjnej drogowej bez ograniczeń, do kierowania robotami budowlanymi oraz aktualne zaświadczenia o przynależności do właściwej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa.

 

Doświadczenie co najmniej 5 lat (60 miesięcy) doświadczenia zawodowego na w/w stanowisku.

9. Funkcja Kierownik branży sterowania ruchem kolejowym

jedną osobą posiadającą uprawnienia budowlane w specjalności inżynieryjnej kolejowej bez ograniczeń w zakresie sterowania ruchem kolejowym uprawniające do kierowania robotami budowlanymi oraz aktualne zaświadczenia o przynależności do właściwej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa.

Doświadczenie co najmniej 5 lat (60 miesięcy) doświadczenia zawodowego na w/w stanowisku.

10. Funkcja Kierownik robót branży elektrycznej 

jedną osobą posiadającą uprawnienia budowlane w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych bez ograniczeń uprawniające do kierowania robotami budowlanymi oraz aktualne zaświadczenia o przynależności do właściwej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa.

Doświadczenie co najmniej 5 lat (60 miesięcy) doświadczenia zawodowego na w/w stanowisku.

11. Funkcja Kierownik robót telekomunikacyjnych

jedną osobą posiadającą uprawnienia budowlane w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń telekomunikacyjnych bez ograniczeń uprawniające do kierowania robotami budowlanymi oraz aktualne zaświadczenia o przynależności do właściwej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa.

Doświadczenie co najmniej 5 lat (60 miesięcy) doświadczenia zawodowego na w/w stanowisku.

12. Funkcja Kierownik branży konstrukcyjno-budowlanej

jedną osobą posiadającą uprawnienia budowlane w specjalności konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczeń uprawniające do kierowania robotami budowlanymi związanymi oraz aktualne zaświadczenia o przynależności do właściwej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa.

Doświadczenie co najmniej 5 lat (60 miesięcy) doświadczenia zawodowego na w/w stanowisku.

13. Funkcja Kierownik branży sanitarnej

jedną osobą posiadającą uprawnienia budowlane w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych bez ograniczeń uprawniające do kierowania robotami budowlanymi oraz aktualne zaświadczenia o przynależności do właściwej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa

Doświadczenie co najmniej 5 lat (60 miesięcy) doświadczenia zawodowego na w/w stanowisku.

14. Funkcja Kierownik branży torowej 

jedną osobą posiadającą uprawnienia budowlane w specjalności inżynieryjnej kolejowej bez ograniczeń w zakresie kolejowych obiektów budowlanych uprawniające do kierowania robotami budowlanymi związanymi z obiektem budowlanym oraz aktualne zaświadczenia o przynależności do właściwej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa.

Doświadczenie co najmniej 5 lat (60 miesięcy) doświadczenia zawodowego na w/w stanowisku.

 

Wskazane przez Wykonawcę osoby będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia.

 

Wraz z wykazem Wykonawca do oferty załączy dokumenty potwierdzające, że ww. osoby posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli przepisy prawa, instrukcje nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień.

 

Z zastrzeżeniem, że dla każdej pozycji Zamawiający dopuszcza możliwość wykazania uprawnień odpowiadających wskazanym powyżej, wydanych na podstawie uprzednio obowiązujących przepisów.

 

Zmiana osoby poszczególnych branż przedstawionych w ofercie może nastąpić jedynie za uprzednią pisemną zgodą Zamawiającego, akceptującą nową osobę. W przypadku zmiany nowa osoba musi spełniać wymagania w stopniu nie mniejszym niż zadeklarowany w ofercie.

 

Każda z w/w osób wskazana przez Wykonawcę w wykazie powinna złożyć w dokumencie oświadczenie o treści:

„KLAUZULA INFORMACYJNA DLA OSOBY KTÓREJ DANE SĄ PRZECHOWYWANE W ZWIĄZKU ZE ZŁOŻENIEM OFERTY W POSTĘPOWANIU” – zgodnie z zał. 4a do SWZ.

7) sprawozdanie finansowe albo jego część, a jeżeli podlega ono badaniu przez biegłego rewidenta zgodnie z przepisami o rachunkowości również z opinią odpowiednio o badanym sprawozdaniu albo jego części, a w przypadku wykonawców niezobowiązanych do sporządzania sprawozdania finansowego innych dokumentów określających na przykład przychody lub obroty lub zysk/stratę lub zobowiązania i należności lub inne wskaźniki i mierniki finansowe wybrane i określone przez zamawiającego – za okres nie dłuższy niż ostatnie trzy lata obrotowe, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – za ten okres średniego rocznego przychodu netto ze sprzedaży (liczonego jako średnia arytmetyczna), w wysokości co najmniej 10.000.000,00 zł (w przypadku konsorcjum co najmniej jeden z członków),

8) informacja banku potwierdzająca wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy w wysokości nie niższej niż 5.000.000,00 zł wystawiona nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert (w przypadku konsorcjum co najmniej jeden z członków),

9) polisa, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający ubezpieczenie wykonawcy od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na kwotę nie niższą niż 10.000.000,00 zł (w przypadku konsorcjum, co najmniej jeden z członków),

10) oświadczenie oferenta o przeprowadzonej wizji w terenie – zał. nr 5 do SWZ,

11) oświadczenie oferenta przystępującego do postępowania o udzielenie zamówienia zgodnie z załącznikiem nr 6 do SWZ,

12) dowód wpłacenia – wniesienia wadium,

13) w przypadku wykonawców składających ofertę wspólnie (konsorcjum) oświadczenie, że wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz dokumenty wymienione w § 10 ust. 1 Regulaminu przedstawia każdy z wykonawców, a pozostałe dokumenty potwierdzające spełnianie warunków udziału w postępowaniu mogą być przedstawione minimum przez jednego wykonawcę lub przez wszystkich wykonawców łącznie; ponadto do oferty musi być dołączony dokument ustanawiający pełnomocnika konsorcjum do reprezentowania go w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i przy zawarciu umowy w sprawie zamówienia oraz obowiązująca strony „umowa konsorcjum” zawierająca dokładne określenie celu gospodarczego, działań, które mają zostać podjęte dla zrealizowania zakładanego celu gospodarczego oraz zadań konsorcjantów, określenie czasu trwania konsorcjum, postanowienie o solidarnej odpowiedzialności członków konsorcjum wobec zamawiającego, określenie sposobu prowadzenia spraw konsorcjum, postanowienie wykluczające możliwość przenoszenia praw i obowiązków strony umowy konsorcjum bez zgody pozostałych uczestników,

14) oświadczenia oferenta – zbiorczo zawarte w formularzu ofertowym, że:

- żądane wynagrodzenie zawiera wszystkie koszty związane z wykonaniem przedmiotu zamówienia,

- uważa się związany niniejszą ofertą przez okres 90 dni od upływu terminu otwarcia ofert,

- nie podlega wykluczeniu z postępowania na podstawie § 9 ust. 1 pkt 1-2 i 4-10 „Regulaminu udzielania …”,

- zapoznał się z treścią załączonego do SWZ wzoru umowy i akceptuje ją bez zastrzeżeń  oraz zobowiązuje się w przypadku wyboru oferty do zawarcia umowy w miejscu i terminie wyznaczonym przez zamawiającego.

5. Załączniki powinny zostać wypełnione przez oferenta bez wyjątku i ściśle według warunków i postanowień zawartych w SWZ bez dokonywania w nich zmian przez oferenta. W przypadku, gdy jakakolwiek część powyższych dokumentów nie dotyczy oferenta, wpisuje on ”nie dotyczy”.

6. Dokumenty, o których mowa w ust. 4, za wyjątkiem wydruków z CEIDG i KRS, powinny być złożone w formie oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez oferenta.

7. Wykonawca zobowiązany jest złożyć w oryginale lub notarialnie poświadczonej kopii pełnomocnictwo dla osób składających w imieniu wykonawcy oświadczenia woli lub wiedzy, jeżeli umocowanie dla tych osób nie wynika z odpisu z właściwego rejestru lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.

8. W przypadku ubiegania się przez podmiot zagraniczny o udzielenie zamówienia zobowiązany on jest do przedłożenia kopii dokumentów będących podstawą jego działalności w danym kraju, które swą treścią bądź znaczeniem odpowiadają dokumentom wymienionym w ust. 4, przetłumaczonym na język polski.

Termin składania ofert: 
środa, Lipiec 7, 2021 - 10:00
Miejsce składania oraz otwarcia ofert: 
 1. Miejsce i termin składania ofert
  1. Ofertę należy złożyć w kancelarii siedziby PKP Linia Hutnicza Szerokotorowa sp. z o.o. w Zamościu ul. Szczebrzeska 11, nie później niż do chwili upływu terminu składania ofert tj. 07.07.2021 r. godz. 10:00.
  2. Ofertę złożoną po terminie zamawiający zwraca bez otwierania, za wyjątkiem sytuacji, gdy otwarcie oferty jest niezbędne w celu ustalenia adresu wykonawcy.
  3. W każdym momencie, przed upływem terminu składania ofert każdy wykonawca może złożyć ofertę zamienną lub wycofać ofertę.
  4. Powiadomienie o zmianie lub wycofaniu oferty powinno być złożone na piśmie.

 

2. Miejsce i termin otwarcia ofert

 1. Otwarcie ofert odbędzie się w dniu 07.07.2021 r. godz. 10.30 w siedzibie zamawiającego w Zamościu przy ul. Szczebrzeskiej 11 w sali konferencyjnej (bud. C pok. 41).
 2. Oferenci mogą uczestniczyć w publicznej sesji otwarcia ofert.
 3. W części jawnej po otwarciu ofert będą podane do wiadomości:
  1. imię i nazwisko, nazwa i siedziba firmy oferenta,
  2. warunki wykonania zamówienia oceniane w kryteriach oceny ofert.
Kryteria oceny ofert, ich znaczenie (waga) oraz opis sposobu przyznawania punktacji: 

Kryteria oceny ofert, ich znaczenie (waga) oraz opis sposobu przyznawania punktacji 

a) C- cena -           waga kryterium – 95 % 

 

Cena = cena najniższa/cena badanej oferty * 95 (waga kryterium)

 

Zamawiający wymaga złożenia oferty w PLN.

 

b) G- Okres gwarancji - waga kryterium - 5%

od 36 do 47 miesięcy – 0 pkt

od 48 do 59 miesięcy – 1 pkt

od 60 do 71 miesięcy – 2 pkt

od 72 do 83 miesięcy – 3 pkt

od 84 do 95 miesięcy – 4 pkt

96 miesięcy i więcej – 5 pkt

 

Zamawiający nie dopuszcza krótszego okresu gwarancji niż 36 miesięcy. Zamawiający wymaga określenia okresu gwarancji w miesiącach. Brak wskazania okresu gwarancji w ofercie lub wskazanie okresu krótszego niż 36 miesięcy będzie skutkowało jej odrzuceniem.

 

Zamawiający obliczy punkty uzyskane przez ofertę wykonawcy wg wzoru:

P = C + G

 

Gdzie P – suma punktów uzyskana przez ofertę wykonawcy

C – liczba punktów w kryterium cena

G – liczba punktów uzyskana w kryterium okres gwarancji

Termin wykonania zamówienia: 
wtorek, Październik 31, 2023
Powiat: 
tarnobrzeski
Informacja na temat zakresu wykluczenia : 

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się oferenci, którzy nie podlegają wykluczeniu na podstawie § 9 Regulaminu i spełniają warunki udziału określone w SWZ przez zamawiającego.

Warunki zmiany umowy: 

1. Zmiana postanowień zawartej umowy może nastąpić za zgodą obu stron wyrażoną na piśmie pod rygorem nieważności.

2. W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie 

leży w interesie Zamawiającego, czego nie było można przewidzieć w chwili zawarcia umowy 

w tym między innymi w przypadku zmian w umowie o dofinansowanie projektu w ramach 

RPO WP 2014-2020 ), , Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o tych okolicznościach. W takim przypadku Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania części umowy.

3. O każdej zmianie koordynatora Inspektorów Nadzoru Zamawiający poinformuje, 

bez zbędnej zwłoki, Wykonawcę.

4. O każdorazowej zmianie Kierownika Budowy, Wykonawca poinformuje niezwłocznie, Wykonawcę oraz właściwe organy administracji publicznej, każdorazowo w przypadku występowania obowiązku informacyjnego.

5. Zmiana kierownika budowy, przedstawiona w ofercie może jedynie nastąpić za uprzednią pisemną zgodą Zamawiającego, akceptującą nowego kierownika. W przypadku zmiany kierownika budowy, nowy kierownik musi spełniać wymagania w stopniu nie mniejszym niż zadeklarowany w ofercie.

6. Zawarcie umowy z wykonawcą wybranym w drodze postępowania przetargowego, nastąpi po uzyskaniu pozytywnej opinii Rady Nadzorczej i wyrażeniu zgody przez Zgromadzenie Wspólników.

7. Strony przewidują również możliwość dokonywania zmian Umowy w przypadku, gdy wynikać to będzie z treści Umowy zawartej z Instytucją Pośredniczącą na dofinansowanie przedmiotu Umowy przez Unię Europejską, w tym zmiany wielkości tych środków finansowych – zmianie ulec może zakres rzeczowy Przedmiotu Zamówienia wraz ze zmianą ceny umownej i terminu wykonania.

8. W umowach zawieranych w wyniku przeprowadzonego postępowania zakazuje się istotnych zmian postanowień umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy, chyba że są one konieczne do prawidłowego wykonania przedmiotu umowy, mogą być korzystne dla zamawiającego bez istotnej zmiany zakresu i przedmiotu zamówienia lub brak zmiany może narazić Spółkę na straty, a zamawiający przewidział możliwość dokonania takiej zmiany w SWZ lub umowie.

9. Zmiana umowy zawartej w wyniku przeprowadzonego postępowania jest zawsze możliwa, jeżeli konieczność dokonania zmiany wynika z powszechnie obowiązujących przepisów prawa.

10. Zmiana wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności i może być dokonana w umowie zawieranej lub po jej zawarciu w formie aneksu do umowy.

Numer projektu: 
RPPK.05.02.00-18-0001/18