1. Czy określenie różnego katalogu dokumentów potwierdzających brak podstaw wykluczenia z postępowania od podmiotów zagranicznych i krajowych będzie traktowane jako nieprawidłowość?

Żądanie przez zamawiającego różnego katalogu dokumentów potwierdzających brak podstaw wykluczenia z postępowania od podmiotów zagranicznych i krajowych, stanowi naruszenie art. 25 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych.

Powyższa kwalifikacja została potwierdzona w otrzymanych w ostatnim czasie wynikach kontroli Instytucji Audytowej, która ww. naruszenie zakwalifikowała jako nieprawidłowość i uznała za konieczne nałożenie korekty finansowej również w zamówieniach poniżej tzw. progów unijnych.

W związku z powyższym w przygotowywanych postępowaniach należy zwrócić uwagę, aby zakres dokumentów dotyczących podstaw wykluczenia, żądanych od podmiotów zagranicznych odpowiadał zakresowi wymaganemu od podmiotów krajowych. W przypadku braku spójności, konieczne będzie nałożenie na wydatki związane z tym postępowaniem korekty finansowej.

  1. Czy w postępowaniu na dostawę paneli fotowoltaicznych zamawiający może wymagać, aby producent paneli był ujęty w komercyjnym rankingu (np. Bloomberg TIER 1)?

W ocenie IZ RPO WP wymóg obowiązkowego wpisu producenta paneli do komercyjnego rankingu jest nieuzasadniony, gdyż mógłby wykluczyć z postępowania producentów spełniających wymagania określone w dokumentacji postępowania, a nieznajdujących się w ww. rankingu. Należy zwrócić uwagę, iż w celu osiągnięcia odpowiedniej „jakości” przedmiotu zamówienia zamawiający powinien użyć innych środków, opisując odpowiednio cechy, właściwości i parametry techniczne produktu aby uzyskać w ten sposób zadawalającą jakość. Natomiast minimalne wymagania stawiane przez Instytucję Zarządzającą RPO zostały określone na etapie naboru wniosku o dofinansowanie i w przypadku ogniw fotowoltaicznych należy do nich zaliczyć np.: certyfikat wydany przez uprawnioną jednostkę certyfikującą w zakresie zgodności z normą: PN-EN 61215, lub PN-EN 61646, lub normami równoważnymi (certyfikat nie może być wydany przed 2012 r.).