Rodzaj zamówienia: 
Usługi
Zamawiający: 
PKP Linia Hutnicza Szerokotorowa sp. z o.o. , ul. Szczebrzeska 11, 22-400 Zamość
Opis przedmiotu zamówienia: 

1. Przedmiotem zamówienia jest pełnienie nadzoru inwestorskiego z kontrolą rozliczeń budowy wraz z weryfikacją dokumentacji projektowej w ramach projektu pn.: „Budowa Terminala Przeładunkowego firmy PKP LHS sp. z o.o. na stacji Wola Baranowska LHS wraz z niezbędną do realizacji projektu infrastrukturą” zgodnie z projektem funkcjonalno-użytkowym stanowiącą zał. nr 2 do SWZ.
2. Nie dopuszcza się składania ofert na wykonanie częściowe i wariantowe przedmiotu zamówienia.
3. Zamawiający nie przewiduje udzielania zamówień uzupełniających.
4. Zamawiający informuje, że w okresie 3 lat od dnia udzielenia zamówienia podstawowego nie udzieli zamówień na usługi lub roboty budowlane polegających na powtórzeniu podobnych usług lub robót.
5. Oferent zobowiązany jest do zapoznania się z przedmiotem umowy na gruncie. Niezapoznanie się oferenta z przedmiotem umowy na gruncie z przyczyn leżących po stronie oferenta nie może stanowić powodu do ewentualnych zastrzeżeń czy roszczeń w stosunku do zamawiającego.
6. Zamówienie nie może zostać udzielone podmiotom powiązanym osobowo lub  kapitałowo z Zamawiającym. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu beneficjenta lub osobami wykonującymi w imieniu beneficjenta czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a wykonawcą polegające w szczególności na:
a) Uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
b) Posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji, o ile niższy próg nie wynika z przepisów prawa,
c) Pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
d) Pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.
7. W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie było można przewidzieć w chwili zawarcia umowy (między innymi w przypadku nieuzyskania środków finansowych pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w ramach działania 5.2 Infrastruktura terminali przeładunkowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego, które Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia), Zamawiający może odstąpić od postępowania/umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o tych okolicznościach. W takim przypadku Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania części umowy.
Zawarcie umowy z wykonawcą wybranym w drodze postępowania przetargowego, nastąpi po uzyskaniu pozytywnej opinii Rady Nadzorczej i wyrażeniu zgody przez Zgromadzenie Wspólników.
Strony przewidują również możliwość dokonywania zmian Umowy w przypadku, gdy wynikać to będzie z treści Umowy zawartej z Instytucją Pośredniczącą na dofinansowanie przedmiotu Umowy przez Unię Europejską, w tym zmiany wielkości tych środków finansowych – zmianie ulec może zakres rzeczowy Przedmiotu Zamówienia wraz ze zmianą ceny umownej i terminu wykonania.
8. Zamawiający nie przewiduje dodatkowego etapu postępowania w formie aukcji elektronicznej.
9. Zamawiający przewiduje możliwość zastosowania dodatkowego etapu postępowania poprzez negocjacje. Informacje o dodatkowym etapie postępowania zostały zawarte w Rozdziale X ust. 5 SWZ.

 

 

Kod CPV: 
71247000-1
Warunki udziału w postępowaniu : 

1. Wykonawca powinien zapoznać się ze wszystkimi wymaganiami określonymi w SWZ.

2. O udzielenie zamówienia ubiegać się mogą wykonawcy, składający ważną ofertę, którzy nie podlegają wykluczeniu na podstawie § 9 Regulaminu i spełniają warunki udziału w postępowaniu określone przez Zamawiającego:

a) posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania tj.:

Zamawiający nie określa szczegółowego sposobu oceny spełnienia tego warunku,

b) posiadają wiedzę i doświadczenie tj.:

wykonali w okresie ostatnich 5 lat przed dniem wszczęcia postępowania, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy– w tym okresie, należycie zrealizowane umowy na pełnienie Nadzoru Inwestorskiego z kontrolą rozliczeń budowy nad realizacją robót budowlanych obejmujące swoim zakresem: 

1) budowę lub przebudowę torów o długości co najmniej 1 km toru, na stacji, szlaku lub mijance, wykonaną w ramach jednej Umowy,

2) budowę lub przebudowę placu z nawierzchni utwardzonej o powierzchni nie mniejszej niż 10.000,00 m² lub budowie lub przebudowie drogi o długości nie mniejszej niż 1 km wykonaną w ramach jednej Umowy,

lub

2 roboty budowlane polegające na budowie lub przebudowie nawierzchni utwardzonej placu o powierzchni nie mniej niż 5.000,00 m2 każdy lub 2 roboty budowlane polegające na budowie lub przebudowie drogi o długości nie mniejszej niż 500 m każda.

c) dysponują niezbędnym potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia tj.:

 jedną osobą posiadającą uprawnienia budowlane w specjalności inżynieryjnej kolejowej bez ograniczeń w zakresie sterowania ruchem kolejowym uprawniające do kierowania robotami budowlanymi pełniącą funkcję Inspektora branży sterowania ruchem kolejowym z co najmniej 5 letnim (60 miesięcznym) doświadczeniem zawodowym na w/w stanowisku,

 jedną osobą posiadającą uprawnienia budowlane w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych bez ograniczeń uprawniające do kierowania robotami budowlanymi pełniącą funkcję Inspektora branży elektrycznej z co najmniej 5 letnim (60 miesięcznym) doświadczeniem zawodowym na w/w stanowisku,

 jedną osobą posiadającą uprawnienia budowlane w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń telekomunikacyjnych bez ograniczeń uprawniające do kierowania robotami budowlanymi pełniącą funkcję Inspektora branży telekomunikacyjnej z co najmniej 5 letnim (60 miesięcznym) doświadczeniem zawodowym na w/w stanowisku,

 jedną osobą posiadającą uprawnienia budowlane w specjalności konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczeń uprawniające do kierowania robotami budowlanymi związanymi z obiektem budowlanym pełniącą funkcję Inspektora branży konstrukcyjno-budowlanej z co najmniej 5 letnim (60 miesięcznym) doświadczeniem zawodowym na w/w stanowisku,

 jedną osobą posiadającą uprawnienia budowlane w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych bez ograniczeń uprawniające do kierowania robotami budowlanymi pełniącą funkcję Inspektora branży sanitarnej z co najmniej 5 letnim (60 miesięcznym) doświadczeniem zawodowym na w/w stanowisku,

 jedną osobą posiadającą uprawnienia budowlane w specjalności inżynieryjnej kolejowej bez ograniczeń w zakresie kolejowych obiektów budowlanych uprawniające do kierowania robotami budowlanymi związanymi z obiektem budowlanym pełniącą funkcję Inspektora branży torowej z co najmniej 5 letnim (60 miesięcznym) doświadczeniem zawodowym na w/w stanowisku,

 jedną osobą posiadającą uprawnienia budowlane w specjalności inżynieryjnej drogowej bez ograniczeń uprawniające do kierowania robotami drogowymi pełniącą funkcję Inspektora branży drogowej z co najmniej 5 letnim (60 miesięcznym) doświadczeniem zawodowym na w/w stanowisku,

d) znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia tj.:

 wykażą posiadanie w ciągu ostatnich 3 lat obrotowych, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy, za ten okres średniego rocznego przychodu netto ze sprzedaży (liczonego jako średnia arytmetyczna), w wysokości co najmniej 500.000,00 zł (w przypadku konsorcjum co najmniej jeden z członków),

 posiadają środki finansowe lub zdolność kredytową w wysokości nie niższej niż 300.000,00 zł (w przypadku konsorcjum co najmniej jeden z członków),

 posiadają ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na kwotę nie niższą niż 300.000,00 zł (w przypadku konsorcjum co najmniej jeden z członków),

3. Dokumenty jakie powinni złożyć Wykonawcy na potwierdzenie braku podstaw do wykluczenia oraz na potwierdzenie spełnienia warunków udziału w postępowaniu, zostały określone w Rozdz. IV SWZ „Wymagane dokumenty”.

4. W celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia z postępowania oraz spełnienia warunków udziału w postępowaniu określonych w Rozdz. III ust. 1 pkt 2 SWZ wykonawca zobowiązany jest przedstawić aktualne dokumenty:

1) odpis z Krajowego Rejestru Sądowego lub Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej lub innego rejestru wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed terminem składania ofert; w przypadku spółki cywilnej należy także przedłożyć umowę spółki,

2) zaświadczenie właściwego naczelnika Urzędu Skarbowego potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert,

3) zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie społeczne, lub potwierdzenie że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert,

4) wykaz – zał. nr 3 do SWZ wykonanych w okresie ostatnich 5 lat przed dniem wszczęcia postępowania, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, należycie zrealizowanych umów na pełnienie Nadzoru Inwestorskiego z kontrolą rozliczeń budowy nad realizacją robót budowlanych obejmujących swoim zakresem:

a) budowę lub przebudowę torów o długości co najmniej 1 km toru, na stacji, szlaku lub mijance, wykonaną w ramach jednej Umowy,

b) budowę lub przebudowę placu z nawierzchni utwardzonej o powierzchni nie mniejszej niż 10.000,00 m² lub budowie lub przebudowie drogi o długości nie mniejszej niż 1 km wykonaną w ramach jednej Umowy,

lub

2 roboty budowlane polegające na budowie lub przebudowie nawierzchni utwardzonej placu o powierzchni nie mniej niż 5.000,00 m2 każdy lub 2 roboty budowlane polegające na budowie lub przebudowie drogi o długości nie mniejszej niż 500 m każda.

Do oferty należy dołączyć dowody wskazujące, że roboty zostały wykonane w sposób należyty zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone z podaniem ich rodzaju, daty i miejsca oraz że zostały wykonane rzetelnie i z należytą starannością.

W przypadku, gdy Zamawiający jest podmiotem na rzecz, którego usługi wskazane w wykazie, zostały wcześniej wykonane wykonawca nie ma obowiązku przedkładania dokumentów wydanych przez Zamawiającego.

5) wykaz osób – zał. nr 4 do SWZ – wykonawca wykaże dysponowanie niezbędnym potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia:

1. Funkcja Inspektor branży sterowania ruchem kolejowym

jedną osobą posiadającą uprawnienia budowlane w specjalności inżynieryjnej kolejowej bez ograniczeń w zakresie sterowania ruchem kolejowym uprawniające do kierowania robotami budowlanymi oraz aktualne zaświadczenia o przynależności do właściwej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa.

Doświadczenie co najmniej 5 lat (60 miesięcy) doświadczenia zawodowego na w/w stanowisku.

Funkcja Inspektor branży elektrycznej

2. jedną osobą posiadającą uprawnienia budowlane w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych bez ograniczeń uprawniające do kierowania robotami budowlanymi oraz aktualne zaświadczenia o przynależności do właściwej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa.

Doświadczenie co najmniej 5 lat (60 miesięcy) doświadczenia zawodowego na w/w stanowisku.

3. Funkcja Inspektor branży telekomunikacyjnej 

jedną osobą posiadającą uprawnienia budowlane w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń telekomunikacyjnych bez ograniczeń uprawniające do kierowania robotami budowlanymi oraz aktualne zaświadczenia o przynależności do właściwej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa.

Doświadczenie co najmniej 5 lat (60 miesięcy) doświadczenia zawodowego na w/w stanowisku.

Funkcja  Inspektor branży konstrukcyjno-budowlanej

4. jedną osobą posiadającą uprawnienia budowlane w specjalności konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczeń uprawniające do kierowania robotami budowlanymi związanymi z obiektem budowlanym oraz aktualne zaświadczenia o przynależności do właściwej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa.

Doświadczenie co najmniej 5 lat (60 miesięcy) doświadczenia zawodowego na w/w stanowisku.

Funkcja Inspektor branży sanitarnej

5. jedną osobą posiadającą uprawnienia budowlane w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych bez ograniczeń uprawniające do kierowania robotami budowlanymi oraz aktualne zaświadczenia o przynależności do właściwej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa

Doświadczenie co najmniej 5 lat (60 miesięcy) doświadczenia zawodowego na w/w stanowisku.

Funkcja Inspektor branży torowej

6. jedną osobą posiadającą uprawnienia budowlane w specjalności inżynieryjnej kolejowej bez ograniczeń w zakresie kolejowych obiektów budowlanych uprawniające do kierowania robotami budowlanymi związanymi z obiektem budowlanym oraz aktualne zaświadczenia o przynależności do właściwej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa.

Doświadczenie co najmniej 5 lat (60 miesięcy) doświadczenia zawodowego na w/w stanowisku.

Funkcja Inspektor branży drogowej 

7. jedną osobą posiadającą uprawnienia budowlane w specjalności inżynieryjnej drogowej bez ograniczeń uprawniające do kierowania robotami drogowymi oraz aktualne zaświadczenia o przynależności do właściwej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa.

Doświadczenie co najmniej 5 lat (60 miesięcy) doświadczenia zawodowego na w/w stanowisku.

 

 Wskazane przez Wykonawcę osoby będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia.

 Wraz z wykazem, Wykonawca do oferty załączy dokumenty potwierdzające, że w/w. osoby posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli przepisy prawa, instrukcje nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień.

 Z zastrzeżeniem, że dla każdej pozycji Zamawiający dopuszcza możliwość wykazania uprawnień odpowiadających wskazanym powyżej, wydanych na podstawie uprzednio obowiązujących przepisów.

 Każda z w/w osób wskazana przez Wykonawcę w wykazie powinna złożyć w dokumencie oświadczenie o treści:

„KLAUZULA INFORMACYJNA DLA OSOBY KTÓREJ DANE SĄ PRZECHOWYWANE W ZWIĄZKU ZE ZŁOŻENIEM OFERTY W POSTĘPOWANIU” – zgodnie z zał.4a do SWZ.

 Zmiana osoby poszczególnych branż, przedstawionych w ofercie może nastąpić jedynie za uprzednią pisemną zgodą Zamawiającego, akceptującą nową osobę. W przypadku zmiany nowa osoba musi spełniać wymagania w stopniu nie mniejszym niż zadeklarowany w ofercie.

6) sprawozdanie finansowe albo jego część, a jeżeli podlega ono badaniu przez biegłego rewidenta zgodnie z przepisami o rachunkowości również z opinią odpowiednio o badanym sprawozdaniu albo jego części, a w przypadku wykonawców niezobowiązanych do sporządzania sprawozdania finansowego innych dokumentów określających na przykład przychody lub obroty lub zysk/stratę lub zobowiązania i należności lub inne wskaźniki i mierniki finansowe wybrane i określone przez zamawiającego – za okres nie dłuższy niż ostatnie trzy lata obrotowe, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – za ten okres średniego rocznego przychodu netto ze sprzedaży (liczonego jako średnia arytmetyczna), w wysokości co najmniej 500.000,00 zł (w przypadku konsorcjum co najmniej jeden z członków),

7) informacja banku potwierdzająca wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy w wysokości nie niższej niż 300.000,00 zł wystawiona nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert (w przypadku konsorcjum co najmniej jeden z członków),

8) polisa, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający ubezpieczenie wykonawcy od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na kwotę nie niższą niż 300.000,00 zł (w przypadku konsorcjum, co najmniej jeden z członków),

9) oświadczenie oferenta o przeprowadzonej wizji w terenie – zał. nr 5 do SWZ,

10) oświadczenie oferenta przystępującego do postępowania o udzielenie zamówienia zgodnie z załącznikiem nr 6 do SWZ,

11) dowód wpłacenia – wniesienia wadium,

12) w przypadku wykonawców składających ofertę wspólnie (konsorcjum) oświadczenie, że wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz dokumenty wymienione w § 10 ust. 1 Regulaminu przedstawia każdy z wykonawców, a pozostałe dokumenty potwierdzające spełnianie warunków udziału w postępowaniu mogą być przedstawione minimum przez jednego wykonawcę lub przez wszystkich wykonawców łącznie; ponadto do oferty musi być dołączony dokument ustanawiający pełnomocnika konsorcjum do reprezentowania go w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i przy zawarciu umowy w sprawie zamówienia oraz obowiązująca strony „umowa konsorcjum” zawierająca dokładne określenie celu gospodarczego, działań, które mają zostać podjęte dla zrealizowania zakładanego celu gospodarczego oraz zadań konsorcjantów, określenie czasu trwania konsorcjum, postanowienie o solidarnej odpowiedzialności członków konsorcjum wobec zamawiającego, określenie sposobu prowadzenia spraw konsorcjum, postanowienie wykluczające możliwość przenoszenia praw i obowiązków strony umowy konsorcjum bez zgody pozostałych uczestników,

13) oświadczenia oferenta – zbiorczo zawarte w formularzu ofertowym, że:

- żądane wynagrodzenie zawiera wszystkie koszty związane z wykonaniem przedmiotu zamówienia,

- uważa się związany niniejszą ofertą przez okres 90 dni od upływu terminu otwarcia ofert,

- nie podlega wykluczeniu z postępowania na podstawie § 9 ust. 1 pkt 1-2 i 4-10,

- zapoznał się z treścią załączonego do SWZ wzoru umowy i akceptuje ją bez zastrzeżeń  oraz zobowiązuje się w przypadku wyboru oferty do zawarcia umowy w miejscu i terminie wyznaczonym przez zamawiającego.

5. Załączniki powinny zostać wypełnione przez oferenta bez wyjątku i ściśle według warunków i postanowień zawartych w SWZ bez dokonywania w nich zmian przez oferenta. W przypadku, gdy jakakolwiek część powyższych dokumentów nie dotyczy oferenta, wpisuje on ”nie dotyczy”.

6. Dokumenty, o których mowa w ust. 4, za wyjątkiem wydruków z CEIDG i KRS, powinny być złożone w formie oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez oferenta.

7. Wykonawca zobowiązany jest złożyć w oryginale lub notarialnie poświadczonej kopii pełnomocnictwo dla osób składających w imieniu wykonawcy oświadczenia woli lub wiedzy, jeżeli umocowanie dla tych osób nie wynika z odpisu z właściwego rejestru lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.

8. W przypadku ubiegania się przez podmiot zagraniczny o udzielenie zamówienia zobowiązany on jest do przedłożenia kopii dokumentów będących podstawą jego działalności w danym kraju, które swą treścią bądź znaczeniem odpowiadają dokumentom wymienionym w ust. 4, przetłumaczonym na język polski.

Termin składania ofert: 
środa, Lipiec 7, 2021 - 09:00
Miejsce składania oraz otwarcia ofert: 
 1. Miejsce i termin składania ofert
  1. Ofertę należy złożyć w kancelarii siedziby PKP Linia Hutnicza Szerokotorowa sp. z o.o. w Zamościu ul. Szczebrzeska 11 nie później niż do chwili upływu terminu składania ofert tj. 07.07.2021 r. godz. 9.00.
  2. Ofertę złożoną po terminie zamawiający zwraca bez otwierania, za wyjątkiem sytuacji, gdy otwarcie oferty jest niezbędne w celu ustalenia adresu wykonawcy.
  3. W każdym momencie, przed upływem terminu składania ofert każdy wykonawca może złożyć ofertę zamienną lub wycofać ofertę.
  4. Powiadomienie o zmianie lub wycofaniu oferty powinno być złożone na piśmie.
 2. Miejsce i termin otwarcia ofert
  1. Otwarcie ofert odbędzie się w dniu 07.07.2021 r. godz. 9.30 w siedzibie zamawiającego w Zamościu przy ul. Szczebrzeskiej 11 w sali konferencyjnej (bud. C pok. 41).
  2. Oferenci mogą uczestniczyć w publicznej sesji otwarcia ofert.
  3. W części jawnej po otwarciu ofert będą podane do wiadomości:
   1. imię i nazwisko, nazwa i siedziba firmy oferenta,
   2. warunki wykonania zamówienia oceniane w kryteriach oceny ofert.
Kryteria oceny ofert, ich znaczenie (waga) oraz opis sposobu przyznawania punktacji: 

C – cena - określona wskaźnikiem procentowym liczonym od wartości netto weryfikowanej dokumentacji i nadzorowanych robót budowlanych - 100 % 

Wmin – najniższy wskaźnik procentowy zaoferowany w ofertach złożonych na realizację zamówienia,
Wx – wskaźnik procentowy oferty ocenianej złożonej na realizację zamówienia,
W – Liczba punktów przyznana ocenianej ofercie w ramach kryterium wskaźnik procentowy za realizację całego zamówienia.
W = (Wmin / Wx) * 100 pkt
P = W
P – Ogólna ilość punktów przyznana ofercie Wykonawcy

Termin wykonania zamówienia: 
czwartek, Listopad 30, 2023
Powiat: 
tarnobrzeski
Informacja na temat zakresu wykluczenia : 

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się oferenci, którzy nie podlegają wykluczeniu na podstawie § 9 Regulaminu i spełniają warunki udziału określone w SWZ przez zamawiającego.

Warunki zmiany umowy: 

1. Zmiany umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.

2. Strony przewidują również możliwość dokonywania zmian Umowy w przypadku, gdy wynikać to będzie z treści Umowy zawartej z Instytucją Pośredniczącą na dofinansowanie przedmiotu Umowy przez Unię Europejską, w tym zmiany wielkości tych środków finansowych – zmianie ulec może zakres rzeczowy Przedmiotu Zamówienia wraz ze zmianą ceny umownej i terminu wykonania.

3. Zawarcie umowy z wykonawcą wybranym w drodze postępowania przetargowego, nastąpi po uzyskaniu pozytywnej opinii Rady Nadzorczej i wyrażeniu zgody przez Zgromadzenie Wspólników.

Strony przewidują również możliwość dokonywania zmian Umowy w przypadku, gdy wynikać to będzie z treści Umowy zawartej z Instytucją Pośredniczącą na dofinansowanie przedmiotu Umowy przez Unię Europejską, w tym zmiany wielkości tych środków finansowych – zmianie ulec może zakres rzeczowy Przedmiotu Zamówienia wraz ze zmianą ceny umownej i terminu wykonania.

4. W umowach zawieranych w wyniku przeprowadzonego postępowania zakazuje się istotnych zmian postanowień umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy, chyba że są one konieczne do prawidłowego wykonania przedmiotu umowy, mogą być korzystne dla zamawiającego bez istotnej zmiany zakresu i przedmiotu zamówienia lub brak zmiany może narazić Spółkę na straty, a zamawiający przewidział możliwość dokonania takiej zmiany w SWZ lub umowie.

5. Zmiana umowy zawartej w wyniku przeprowadzonego postępowania jest zawsze możliwa, jeżeli konieczność dokonania zmiany wynika z powszechnie obowiązujących przepisów prawa.

6. Zmiana wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności i może być dokonana w umowie zawieranej lub po jej zawarciu w formie aneksu do umowy

Numer projektu: 
RPPK.05.02.00-18-0001/18