Rodzaj zamówienia: 
Dostawy
Numer projektu: 
RPPK.01.04.01-18-0201/19
Zamawiający: 
F.H.U. JUST-POL JUSTYNA PIETRZKIEWICZ, ul. Południowa 1,38-540 Zagórz
Opis przedmiotu zamówienia: 

Przedmiotem zamówienia jest dostawa  wyposażenia do dwóch budynków rekreacji indywidualnej w ramach projektu pn. „Wzrost konkurencyjności F.H.U. JUST-POL Justyna Pietrzkiewicz poprzez wdrożenie nowych i ulepszenie dotychczasowych usług turystyczno – rekreacyjnych” współfinansowanego  z Europejskiego Funduszu  Rozwoju Regionalnego w ramach Osi Priorytetowej nr I „Konkurencyjna i innowacyjna gospodarka” Działanie 1.4 „Wsparcie MŚP”, poddziałanie 1.4.1 „Dotacje bezpośrednie”, typ projektu „Rozwój MŚP” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014 – 2020.

Miejsce realizacji zamówienia: Zawóz 58a, 38-610 Zawóz.

Zakup wyposażenia dla dwóch domków jest niezbędną inwestycją do wprowadzenia ulepszonej usługi, tj. wynajem domków VIP w ramach oferty F.H.U. JUST-POL Justyna Pietrzkiewicz.

W skład zestawu wyposażenia dla każdego z domków VIP (dla pojedynczego domku) wchodzą następujące elementy:

 • WC (2 szt.),
 • Kabina prysznicowa,
 • Wanna z hydromasażem jacuzzi,
 • Szafka z umywalką (2 szt.),
 • Meble kuchenne z wyposażeniem (min. płyta ceramiczna, okap kuchenny, lodówka ),
 • Stół do jadalni z krzesłami,
 • Telewizor 32 cale,
 • Sofa dwuosobowa z funkcją spania,
 • Łóżko pojedyncze z materacem(4 szt.),
 • Łóżko podwójne z materacem (2 szt.)  ,
 • Komoda/szafa (2 szt.)  ,
 • Szafa ubraniowa  ,
 • Meble ogrodowe (Narożnik lub sofa z fotelami z technorattanu łatwego w utrzymaniu i odpornego na uszkodzenia  ,
 • Huśtawka tarasowa - wiszący fotel / kosz o całorocznym zastosowaniu. Kosz stanowi dużą stalową ramę opleciona wysokiej jakości technorattanem imitującym wiklinę oraz stelaż wykonany ze stali malowanej proszkowo  ,
 • Hamak ogrodowy – wolnostojący ze stelażem.
 • Czajnik,
 • Garnki,
 • Naczynia,
 • Komplet pościeli do sofy,
 • Komplet pościeli, poduszka, kołdra do łóżka pojedynczego (4 szt.),
 • Komplet pościeli, poduszka, kołdra do łóżka podwójnego (2 szt.)

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia ze wskazaniem poszczególnych pozycji, oraz ich parametrów został sporządzony w formie załącznika nr 3 do niniejszego zapytania ofertowego. 

Termin składania ofert: 
czwartek, Marzec 18, 2021 - 09:00
Miejsce składania oraz otwarcia ofert: 
 1. Oferta musi być przygotowana w formie pisemnej i być podpisana przez osobę (osoby) uprawnione do występowaniu w imieniu Wykonawcy. Koszty opracowania i złożenia oferty ponosi Wykonawca.
 2. Oferty składane w odpowiedzi na zapytanie ofertowe powinny zawierać wszystkie wymagane treścią niniejszego zapytania ofertowego dokumenty i załączniki.
 3. Oferowana cena winna zawierać wszystkie koszty związane z realizacją zamówienia, uwzględniając wszystkie wymogi przedstawione w zapytaniu ofertowym oraz opisie przedmiotu zamówienia.
 4. Wszystkie wartości powinny być wyrażone w złotych polskich, z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.
 5. Wykonawca może złożyć w prowadzonym postępowaniu wyłącznie jedną ofertę.

 

f. Miejsce składania ofert:

 

Ofertę wraz załącznikami należy złożyć osobiście lub pocztą tradycyjną lub przesyłką kurierską w zamkniętej kopercie wraz z dopiskiem: „Oferta na dostawę  wyposażenia do dwóch budynków rekreacji indywidualnej w ramach projektu pn. „Wzrost konkurencyjności F.H.U. JUST-POL Justyna Pietrzkiewicz poprzez wdrożenie nowych i ulepszenie dotychczasowych usług turystyczno – rekreacyjnych”

na adres:

F.H.U. JUST-POL JUSTYNA PIETRZKIEWICZ

ul. Południowa 1

38-540 Zagórz

Termin wykonania zamówienia: 
piątek, Kwiecień 30, 2021
Powiat: 
sanocki
Kryteria oceny ofert, ich znaczenie (waga) oraz opis sposobu przyznawania punktacji: 

 

W przedmiotowym postępowaniu przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający będzie brał pod uwagę następujące kryteria:

Kryteria wyboru:

 

1. Cena – 100%

(weryfikowana na podstawie ceny brutto za realizację przedmiotu zamówienia podanej w Formularzu ofertowym – Załącznik nr 1). Przyjmuje się, że 1% = 1 pkt i tak zostanie przeliczona liczba punktów
w przyjętym kryterium.

Cena brutto powinna być podana w złotych polskich z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku (wraz z wszystkimi należnymi podatkami i obciążeniami).

Sposób przyznawania punktacji za spełnienie kryterium - obliczenia wg. wzoru:

Liczba punktów = najniższa cena brutto za realizację przedmiotu zamówienia wynikająca ze złożonych ofert / cena brutto za realizację przedmiotu zamówienia badanej oferty x 100 %

 

Maksymalna ilość punktów do zdobycia w ramach kryterium: 100 pkt.

 

Punkty będą liczone z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. Maksymalnie możliwych do uzyskania 100 pkt. (100%).

 

Oferta, która uzyska największą liczbę punktów zostanie uznana przez Zamawiającego za ofertę najkorzystniejszą.

 

Informacja na temat zakresu wykluczenia : 

W celu uniknięcia konfliktu interesów, zamówienie nie może być udzielone podmiotom powiązanym osobowo lub kapitałowo z zamawiającym. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a wykonawcą, polegające w szczególności na:

 1. uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
 2. posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji,
 3. pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
 4. pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.