Rodzaj zamówienia: 
Dostawy
Zamawiający: 
Gmina Tarnowiec, Tarnowiec 211, 38-204 Tarnowiec
Opis przedmiotu zamówienia: 

W ramach zamówienia przewiduje się zakup:

Część nr 1 - zakup ulotek – 7500 szt.

Część nr 2 - zakup toreb – 600 szt.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w załączniku nr 6 do niniejszego Zaproszenia.

Dotyczy wszystkich materiałów promocyjnych:

- oznakowane zgodnie wytycznymi Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014 -2020;

- obowiązkowym elementem oznakowania jest zintegrowany logotyp programu oraz nazwa funduszu, z którego finansowany jest projekt;

- zamieszczone informacje wykonane techniką pozwalającą uzyskać wysoką jakość, estetykę, czytelność, wierność wykonania i odwzorowania umieszczonych na niej elementów graficznych i wzorów oraz odpowiednią trwałość. Ostateczna forma przygotowana przez Wykonawcę zostanie przedstawiona do akceptacji Zamawiającego;

- Wykonawca wykona projekt grafiki zawierający obligatoryjnie ciąg logotypów zgodnie z ustaleniami i wzorem przygotowanym przez Zamawiającego; dodatkowo zalecane ubogacenie projektu grafiki z załącznika wg własnego uznania; ostateczna forma przygotowana przez Wykonawcę zostanie przedstawiona do akceptacji Zamawiającego;

CPV  39294100-0 materiały promocyjne

Termin wykonania zamówienia: 14 dni od dnia podpisania umowy

Termin składania ofert: 
środa, Kwiecień 7, 2021 - 12:00
Miejsce składania oraz otwarcia ofert: 
  1. Ofertę należy składać do dnia 7 kwietnia 2021 r. do godziny 12:00:

1) pisemnie (osobiście, listem) w sekretariacie Urzędu Gminy Tarnowiec pokój nr 7 , Tarnowiec  38 – 204 TARNOWIEC,  Tarnowiec 211  lub

2) e-mail na adres: przetargi@ugtarnowiec.pl

Termin wykonania zamówienia: 
piątek, Kwiecień 23, 2021
Powiat: 
jasielski
Kryteria oceny ofert, ich znaczenie (waga) oraz opis sposobu przyznawania punktacji: 

1.Zamawiający dokona wyboru najkorzystniejszej oferty według  następujących kryteriów:

1.Cena  -  100 %

Sposób oceny:

Lp = Cn / Cb x 100% x 100

gdzie:

Lp – liczba punktów

Cn- najniższa cena wśród ofert

Cb – cena badanej oferty

 

Z tytułu kryterium ,,cena” Wykonawca może uzyskać maksymalnie 100 pkt.

Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która w wyniku oceny spełni wszystkie wymogi zawarte w zaproszeniu do składania ofert oraz otrzyma najwyższą liczbę punktów.

Informacja na temat zakresu wykluczenia : 

W celu uniknięcia konfliktu interesów, zamówienie nie może być udzielone podmiotom powiązanym osobowo lub kapitałowo z zamawiającym. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a wykonawcą, polegające w szczególności na:

  1. uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
  2. posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji,
  3. pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
  4. pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.