Rodzaj zamówienia: 
Dostawy
Numer projektu: 
RPPK.01.04.01-18-0201/19
Zamawiający: 
F.H.U. JUST-POL JUSTYNA PIETRZKIEWICZ, ul. Południowa 1,38-540 Zagórz
Opis przedmiotu zamówienia: 

Przedmiotem zamówienia jest dostawa i montaż instalacji fotowoltaicznej do dwóch domków VIP w ramach projektu pn. „Wzrost konkurencyjności F.H.U. JUST-POL Justyna Pietrzkiewicz poprzez wdrożenie nowych i ulepszenie dotychczasowych usług turystyczno – rekreacyjnych” współfinansowanego  z Europejskiego Funduszu  Rozwoju Regionalnego w ramach Osi Priorytetowej nr I „Konkurencyjna i innowacyjna gospodarka” Działanie 1.4 „Wsparcie MŚP”, poddziałanie 1.4.1 „Dotacje bezpośrednie”, typ projektu „Rozwój MŚP” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014 – 2020.

Miejsce realizacji zamówienia: Zawóz 58a, 38-610 Zawóz

Dostawa i montaż instalacji fotowoltaicznej do dwóch domków VIP jest niezbędną inwestycją do wprowadzenia ulepszonej usługi, tj. wynajem domków VIP oraz nowych usług w strefie relaksu w ramach oferty F.H.U. JUST-POL Justyna Pietrzkiewicz.

Planuje się montaż na jednym lub dwóch domkach VIP paneli fotowoltaicznych – preferowany, zgodnie z rysunkiem nr 1. montaż na dachu jednego z dwóch budynków ujętych n rysunku nr 2. Zapotrzebowanie na moc na 1 domek to 4 kW mocy zainstalowanej, co w przeliczeniu na dwa domki daje 8 kW mocy zainstalowanej ponadto dodatkowe 2 kW mocy zainstalowanej stanowi zapotrzebowanie na moc dla urządzeń w strefie relaksu.  Planuje się montaż  falownika (transformatora) trójfazowego do instalacji fotowoltaicznej o minimalnych parametrach:

Dane wejściowe

- Falownik o mocy. 10 kW, Maks.

- prąd wejściowy 16,0 A,

- Zakres napięcia wejściowego: 200 - 1000 V,

Dane wyjściowe:

- Moc znamionowa AC 10 000W,

- Maks. prąd na wyjściu: 5,3 A

– paneli fotowoltaicznych -monokrystalicznych o minimalnych parametrach: min 385W/szt; odporne na grad, Zakres temperatur pracy -40 ÷ +85°C.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zamieszony został w treści dokumentu: ZAPYTANIE  OFERTOWE Nr 4/RPOWP/1.4.1/2021 z dnia 13 sierpnia 2021r.

Dokument dostępny w siedzibie Zamawiającego.

Termin składania ofert: 
poniedziałek, Sierpień 23, 2021 - 09:00
Miejsce składania oraz otwarcia ofert: 

1. Oferta musi być przygotowana w formie pisemnej i być podpisana przez osobę (osoby) uprawnione do występowaniu w imieniu Wykonawcy. Koszty opracowania i złożenia oferty ponosi Wykonawca.
2. Oferty składane w odpowiedzi na zapytanie ofertowe powinny zawierać wszystkie wymagane treścią niniejszego zapytania ofertowego dokumenty i załączniki.
3. Oferowana cena winna zawierać wszystkie koszty związane z realizacją zamówienia, uwzględniając wszystkie wymogi przedstawione w zapytaniu ofertowym oraz opisie przedmiotu zamówienia.
4. Wszystkie wartości powinny być wyrażone w złotych polskich, z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.
5. Wykonawca może złożyć w prowadzonym postępowaniu wyłącznie jedną ofertę.

Miejsce składania ofert:

 

Ofertę wraz załącznikami należy złożyć osobiście lub pocztą tradycyjną lub przesyłką kurierską w zamkniętej kopercie wraz z dopiskiem: „Oferta na dostawę i montaż instalacji fotowoltaicznej do dwóch domków VIP w ramach projektu pn. „Wzrost konkurencyjności F.H.U. JUST-POL Justyna Pietrzkiewicz poprzez wdrożenie nowych i ulepszenie dotychczasowych usług turystyczno – rekreacyjnych”

na adres:

F.H.U. JUST-POL JUSTYNA PIETRZKIEWICZ

ul. Południowa 1

38-540 Zagórz

Termin wykonania zamówienia: 
poniedziałek, Wrzesień 20, 2021
Powiat: 
sanocki
Kryteria oceny ofert, ich znaczenie (waga) oraz opis sposobu przyznawania punktacji: 

1. Cena – 100%

(weryfikowana na podstawie ceny brutto za realizację przedmiotu zamówienia podanej w Formularzu ofertowym – Załącznik nr 1). Przyjmuje się, że 1% = 1 pkt i tak zostanie przeliczona liczba punktów
w przyjętym kryterium.

 

Cena brutto powinna być podana w złotych polskich z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku (wraz z wszystkimi należnymi podatkami i obciążeniami).

 

Sposób przyznawania punktacji za spełnienie kryterium - obliczenia wg. wzoru:

Liczba punktów = najniższa cena brutto za realizację przedmiotu zamówienia wynikająca ze złożonych ofert / cena brutto za realizację przedmiotu zamówienia badanej oferty x 100 %

 

Maksymalna ilość punktów do zdobycia w ramach kryterium: 100 pkt.

 

 

Punkty będą liczone z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. Maksymalnie możliwych do uzyskania 100 pkt. (100%).

 

Oferta, która uzyska największą liczbę punktów zostanie uznana przez Zamawiającego za ofertę najkorzystniejszą.

Informacja na temat zakresu wykluczenia : 

W celu uniknięcia konfliktu interesów, zamówienie nie może być udzielone podmiotom powiązanym osobowo lub kapitałowo z zamawiającym. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a wykonawcą, polegające w szczególności na:

  1. uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
  2. posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji,
  3. pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
  4. pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.