Rodzaj zamówienia: 
Dostawy
Zamawiający: 
Gmina Ustrzyki Dolne, ul. Kopernika 138-700 Ustrzyki Dolne
Opis przedmiotu zamówienia: 
 1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa i montaż jednostek wytwarzania energii z OZE - zestawów instalacji pomp ciepła i kotłów na biomasę na terenie gmin: Cisna, Czarna, Olszanica, Solina, Ustrzyki Dolne w ramach współfinansowanego ze środków UE oraz ze środków krajowych z budżetu państwa w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 Oś priorytetowa 3 Czysta Energia Działanie 3.1. Rozwój OZE, pn.: „Wsparcie energetyki rozproszonej w Gminach Bieszczadzkich poprzez instalację systemów energii odnawialnej dla gospodarstw domowych.”.
 2. Zamawiający zgodnie z art. 36aa ust. 1 ustawy dopuszcza składanie ofert częściowych z podziałem na II części, jak poniżej:

CZĘŚĆ I.

Dostawa i montaż 122 szt. kotłów na biomasę wraz z osprzętem oraz konstrukcją dostosowaną do miejsca montażu w oparciu o posiadaną dokumentację techniczną, obejmującą:

A. Kotły na biomasę:

Dostawa i montaż 40 szt. gruntowych pomp ciepła wraz z osprzętem oraz konstrukcją dostosowaną do miejsca montażu w oparciu o posiadaną dokumentację techniczną, obejmującą:

B. Gruntowe pompy ciepła

Kod CPV: 
44621220
42511110
45331000
45330000
45400000
44160000
45321000
45330000
45300000
39370000
51200000
71320000
71520000 –
Warunki udziału w postępowaniu : 
 1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu oraz spełniają określone przez zamawiającego warunki udziału w postępowaniu.
 2. Zdolności technicznej lub zawodowej:

  Zamawiający określa, że ww. warunek zostanie spełniony, jeśli wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert (a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie), wykonał, a w przypadku świadczeń o charakterze okresowym lub ciągłym - wykonuje należycie:

 3. w zakresie części I zamówienia:
 4. co najmniej jedno zamówienie polegające na dostawie i montażu instalacji kotłów centralnego ogrzewania opalanych biomasą z automatycznym podawaniem paliwa w ilości min. 50 – w ramach jednego kontraktu lub co najmniej dwa zamówienia polegające na dostawie i montażu automatycznych kotłów centralnego ogrzewania opalanych biomasą z automatycznym podawaniem paliwa o mocy min. 200 kw w ramach każdego zadania;
 5. w zakresie części II zamówienia:
 6. co najmniej dwa zamówienia polegające na dostawie i montażu gruntowych pomp ciepła z dolnym źródłem w postaci odwiertów pionowych o mocy min do 20 kw lub o mocy min 100 kW na jednym zadaniu.
 7. Jeżeli Wykonawca składa złoży ofertę na kilka części zamówienia to może wykazać spełnienie warunków określonych powyżej w taki sposób, że dostawa wraz z montażem instalacji (zestawów) miała miejsce w ramach jednego lub w ramach  dwóch odrębnych zamówień.
 8. W celu potwierdzenia spełniania przez oferowane dostawy wymagań określonych przez Zamawiającego:

   

 9. certyfikat oraz raport z badań potwierdzający zgodność kotła z normą EN 303-5:2012 (lub równoważną) potwierdzający spełnianie wymagań klasy 5 kotła wydany przez jednostkę oceniającą zgodność zgodnie z art. 30b ust. 1 ustawy Pzp;
 10. karta techniczna kotła na biomasę obejmująca informacje potwierdzające spełnianie przez piec parametrów zawartych w szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia stanowiącym Załącznik Nr 1a do SIWZ, w tym sprawność nominalna kotła minimum 88,0 %;
 11. karty techniczne urządzeń wchodzących w skład systemu odpowiadającego zaprzygotowanie CWU grzałka, sterownik grzałki, dodatkowy inteligentny licznik energii elektrycznej) potwierdzające spełnienie parametrówzawartych w szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia stanowiącym Załącznik nr 1a do SIWZ;

  w zakresie części II zamówienia:

 12. Certyfikat EHPA-Q lub równoważny, Deklaracja producenta CE (Conformité Européenne) w zakresie przedmiotowego zamówienia opisanego w Załączniku 1b do SIWZ;
 13. w zakresie części I zamówienia:

   

Termin składania ofert: 
poniedziałek, Październik 22, 2018 - 10:00
Miejsce składania oraz otwarcia ofert: 
 1. Ofertę wraz z dokumentami, o których mowa w dziale XII pkt 15 należy złożyć w terminie do dnia 16.10.2018 r do godz. 10:00 w siedzibie:

Gminy Ustrzyki Dolne

ul. Kopernika 1,

38-700 Ustrzyki Dolne

Sekretariat.

 

Uwaga – zmiana w ogłoszeniu!

 

W ogłoszeniu Jest:

W pkt. 6 miejsce i termin składania oraz otwarcia ofert :   Urząd Miejski w Ustrzykach Dolnych,          ul. Kopernika 1, 38-700 Ustrzyki Dolne, Sekretariat. Termin do dnia 16.10.2018r . do godz. 10:00.

W pkt 15 Miejsce i termin otwarcia ofert: Urząd Miejski w Ustrzykach Dolnych, ul. Kopernika 1,         38-700 Ustrzyki Dolne . Termin do dnia 16.10.2018r . do godz. 10:30.

W ogłoszeniu powinno być :

W pkt. 6 miejsce i termin składania oraz otwarcia ofert :   Urząd Miejski w Ustrzykach Dolnych,            ul. Kopernika 1, 38-700 Ustrzyki Dolne, Sekretariat. Termin do dnia 22.10.2018r . do godz. 10:00.

W pkt 15 Miejsce i termin otwarcia ofert: Urząd Miejski w Ustrzykach Dolnych, ul. Kopernika 1,         38-700 Ustrzyki Dolne, sala konferencyjna - parter. Termin do dnia 22.10.2018r . do godz. 10:30.

Kryteria oceny ofert, ich znaczenie (waga) oraz opis sposobu przyznawania punktacji: 
 1. Zamawiający dokona oceny ofert, które nie zostały odrzucone, na podstawie następujących kryteriów oceny ofert:

w zakresie części I zamówienia:

 

Lp.

Nazwa kryterium

Znaczenie kryterium (w %)

1

Cena (PC) 

60

2

Sprawność kotła na biomasę (PSK)

30

3

Okres gwarancji na wykonane roboty instalacyjne  (PG)

10

 

W zakresie części II zamówienia:

 

Lp.

Nazwa kryterium

Znaczenie kryterium (w %)

1

Cena (PC)

60

2

Współczynnik COP gruntowej pompy ciepła (PCOP)

5

3

Rodzaj czynnika chłodniczego zastosowanego
w  gruntowej pompie ciepła (PRCZ)

10

4

Wyposażenie dodatkowe zamontowane w gruntowej pompie ciepła (PWZ)

15

5

Okres gwarancji na wykonane prace instalacyjne (PG)

10

 

 1. Ocena ofert zostanie dokonanadla każdej części oddzielnie.
Termin wykonania zamówienia: 
wtorek, Lipiec 23, 2019
Powiat: 
bieszczadzki
Informacja na temat zakresu wykluczenia : 

W celu uniknięcia konfliktu interesów, zamówienie nie może być udzielone podmiotom powiązanym osobowo lub kapitałowo z zamawiającym. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a wykonawcą, polegające w szczególności na:

 1. uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
 2. posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji,
 3. pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
 4. pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.
Warunki zmiany umowy: 
 1. Wzór Umowy stanowią Załącznik Nr :2a,  2b do SIWZ.
 2. Z wykonawcą, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą, zostanie zawarta umowa, o której mowa w powyższym pkt.
 3. Zamawiający przewiduje możliwości wprowadzenia zmian do zawartej umowy, na podstawie art. 144 ustawy, w sposób i na warunkach szczegółowo opisanych we wzorze Umowy.
Numer projektu: 
RPPK.03.01.00-180061/17-00