Rodzaj zamówienia: 
Roboty budowlane
Zamawiający: 
Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie, ul. T. Boya Żeleńskiego 19a, 35-105 Rzeszów
Opis przedmiotu zamówienia: 

„Przebudowa/rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 861 Bojanów – Jeżowe – Kopki na odc. od skrzyżowania drogi krajowej 19 w m. Jeżowe do węzła S-19 Podgórze” w zakresie:  „Wykonanie dokumentacji wykonawczej i montaż znaków aktywnych z wykorzystaniem paneli fotowoltaicznych związanych
z przebudową skrzyżowania drogi krajowej nr 19 z drogą wojewódzką nr 861 w m. Jeżowe”

Kod CPV: 
12345678-9
45233128-2
34992100-8
71220000-6
Termin składania ofert: 
piątek, Sierpień 6, 2021 - 10:00
Miejsce składania oraz otwarcia ofert: 

Termin składania ofert: do dnia 06.08.2021 do godziny 10.00  w  siedzibie PZDW w Rzeszowie.

Nie dopuszcza się ofert składanych faxem i pocztą elektroniczną.

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 06.08.2021 o godz. 11.30

Kryteria oceny ofert, ich znaczenie (waga) oraz opis sposobu przyznawania punktacji: 

cena 100 %

Termin wykonania zamówienia: 
środa, Wrzesień 15, 2021
Powiat: 
niżański
Informacja na temat zakresu wykluczenia : 

W celu uniknięcia konfliktu interesów, zamówienie nie może być udzielone podmiotom powiązanym osobowo lub kapitałowo z zamawiającym. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a wykonawcą, polegające w szczególności na:

  1. uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
  2. posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji,
  3. pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
  4. pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.
Numer projektu: 
RPPK.05.01.00-18-0035/17