Rodzaj zamówienia: 
Roboty budowlane
Numer projektu: 
nr wniosku RPPK.03.03.01-18-0009/16
Zamawiający: 
ECO TARNOBRZEG Sp. z o.o., 39-400 Tarnobrzeg, ul. Sikorskiego 4
Opis przedmiotu zamówienia: 

Zakres oferty: wykonanie robót budowlanych dotyczących przebudowy osiedlowej sieci ciepłowniczej znajdującej się przy ul. Jachowicza w Tarnobrzegu wraz z przyłączami ciepłowniczymi do budynków oraz demontażu części istniejącej sieci,

z wyłączeniem prac związanych z dostawą rur preizolowanych oraz montażem ciepłociągu, które to Zamawiający wykona we własnym zakresie.

 1. W zakres zamówienia wchodzi wykonanie robót ziemnych, budowlanych dotyczących modernizacji osiedlowej sieci ciepłowniczej przy ul. Jachowicza w Tarnobrzegu wraz z przyłączami do budynków oraz demontaż istniejącej sieci ciepłowniczej c.o. Zakres prac został opisany w projekcie budowlanym.
 2. Zadanie polegać będzie na:
 3. Wykonaniu wszystkich prac związanych z odsłonięciem istniejącej sieci ciepłowniczej znajdującej się w prefabrykowanych betonowych łupinach kanałowych oraz usunięciu rur c.o.
 4. Wykonaniu wykopów pod budowę sieci ciepłowniczej zgodnie z projektem budowlanym (część sieci ciepłowniczej wykonana będzie poza istniejącymi kanałami ciepłowniczymi)
 5. Przygotowaniu wykopu, kanałów pod położenie nowego ciepłociągu wykonanego w technologii rur preizolowanych (dostarczenie materiałów niezbędnych do montażu rurociągów w technologii rur preizolowanych oraz montaż ciepłociągu zostanie wykonany przez Zamawiającego).
 6. Przykryciu nowego ciepłociągu, zasypaniu wykopu
 7. zamuleniu lub ręcznym zasypaniu piaskiem istniejących niewykorzystanych kanałów ciepłowniczych, których końce należy zamurować ściankami z bloczków betonowych.
 8. Zamulaniu kanałów bezwykopowych.
 9. Pracach odtworzeniowych terenu do stanu uzgodnionego wcześniej z właścicielem lub użytkownikiem terenu.
 10. Zagospodarowaniu i utylizacji odpadów zgodnie z ustawą o odpadach. Koszt demontażu, utylizacji wraz przychodami z tytułu sprzedaży odpadów  ponosi Wykonawca.

 

Termin składania ofert: 
piątek, Wrzesień 28, 2018 - 12:00
Miejsce składania oraz otwarcia ofert: 

Oferty muszą być dostarczone na adres: ECO Tarnobrzeg Sp. z o.o., ul. Sikorskiego 4, 39-400 Tarnobrzeg (sekretariat, I piętro)

Miejsce otwarcia ofert:  ECO Tarnobrzeg Sp. z o.o., ul. Sikorskiego 4, 39-400 Tarnobrzeg pok. nr 7 (parter)

Termin wykonania zamówienia: 
środa, Październik 31, 2018
Powiat: 
M. Tarnobrzeg
Kryteria oceny ofert, ich znaczenie (waga) oraz opis sposobu przyznawania punktacji: 
 1. cena – znaczenie 94 %
 2. okres gwarancji – znaczenie 6%

Sposób oceny ofert:

 1. w kryterium cena:

   Wartość punktowa kryterium cena [C] dla danej oferty obliczona zostanie wg wzoru:
  C = (Cmin / C oferty rozpatrywanej) x 100    gdzie : C – ilość pkt. przyznanych ocenianej ofercie,
  C min. – jest to cena najniższej oferty

 2. w kryterium gwarancja:

  W przypadku zaoferowania gwarancji na minimalny wymagany przez Zamawiającego okres  36 miesięcy, Wykonawca otrzyma 0 pkt. Wykonawca otrzyma 3 pkt. za każde dodatkowe 12 miesięcy gwarancji powyżej minimum wymaganego przez Zamawiającego. Maksymalny okres gwarancji punktowany przez Zamawiającego wynosi 60 miesięcy.

Informacja na temat zakresu wykluczenia : 

W celu uniknięcia konfliktu interesów, zamówienie nie może być udzielone podmiotom powiązanym osobowo lub kapitałowo z zamawiającym. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a wykonawcą, polegające w szczególności na:

 1. uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
 2. posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji,
 3. pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
 4. pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.